Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 10k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg

4. Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021-2027 ***II - Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II - Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Betänkande om järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS [2019/2191(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Dominique Riquet redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Izaskun Bilbao Barandica redogjorde för betänkandet.

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi för PPE-gruppen, Isabel García Muñoz för S&D-gruppen, Morten Petersen för Renew-gruppen, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sandra Pereira, för The Left-gruppen, Mario Furore, grupplös, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras och Jörgen Warborn.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 6.7.2021 (ändringsförslag - A9-0219/2021), punkt 16 i protokollet av den 6.7.2021 (slutomröstning - A9-0181/2021)

Tillkännagivande av röstresultaten: punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag - A9-0219/2021), punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning - A9-0181/2021).

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande respektive ändring i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen hade lagts fram till nedanstående ståndpunkt från rådet vid första behandlingen:

- Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)0318).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy