Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 15k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

7. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение относно:

Използване на технологии за обработка на данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (временна дерогация от Директива 2002/58/ЕО) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Признаване на свидетелства от трети държави за плаване по вътрешните водни пътища ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Проект на коригиращ бюджет № 3/2021 г.: излишък от 2020 финансова година
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – вписване на излишъка от финансовата 2020 година [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Агенция на Европейския съюз за основните права ***
Препоръка относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Спогодбата Интербус: Протокол относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси ***
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Протокол към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Защита на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите – годишен доклад за 2019 г. [2020/2246(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Фонд „Вътрешна сигурност“ ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Изменения на Правилника за дейността на Европейския парламент
Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Европейския парламент относно членове 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 и приложение V, както и относно добавянето на нов член 106а [2021/2048(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г. [2020/2124(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2020/2245(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч. (точка 14 от протокола от 6.7.2021 г.).

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност