Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 12k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg

7. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale om:

Anvendelse af teknologier til behandling af data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (midlertidig undtagelse fra direktiv 2002/58/EF ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Anerkendelse af tredjelandscertifikater for sejlads på indre vandveje ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2021: overskud fra regnskabsåret 2020
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2021 - Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ***
Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbusaftalen: Protokol om regelmæssig og speciel regelmæssig international personbefordring med bus ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en protokol til aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen) vedrørende regelmæssig og speciel regelmæssig international personbefordring med bus [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsrapport 2019
Betænkning om beskyttelsen af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsrapport 2019 [2020/2246(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fonden for Intern Sikkerhed ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Ændringer til Parlamentets forretningsorden
Betænkning om ændringer til Parlamentets forretningsorden, der vedrører artikel 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 og bilag V og tilføjelse af en ny artikel 106a [2021/2048(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2020
Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2020 [2020/2124(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
Betænkning om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19 (punkt 14 i protokollen af 6.7.2021).

Seneste opdatering: 21. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik