Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 12k
Tiistai 6. heinäkuuta 2021 - Strasbourg

7. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin väliaikainen sopimus, joka koskee seuraavaa asiakirjaa:

Teknologiat, joita käytetään tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (tilapäinen poikkeus direktiivistä 2002/58/EY) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Kolmansien maiden todistusten tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/2397 muuttamisesta kolmansien maiden todistusten tunnustamista koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Lisätalousarvioesitys nro 3/2021: varainhoitovuoden 2020 ylijäämä
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – varainhoitovuoden 2020 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Euroopan unionin perusoikeusvirasto ***
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbus-sopimus: linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskeva pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen - petosten torjunta - vuosikertomus 2019
Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petosten torjunta – vuosikertomus 2019 [2020/2246(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Sisäisen turvallisuuden rahasto ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 artiklan ja liitteen V muuttamisesta ja uuden 106 a artiklan lisäämisestä [2021/2048(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2020 [2020/2124(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2019 [2020/2245(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 6.7.2021, kohta 14).

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö