Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 12k
Wtorek, 6 lipca 2021 r. - Strasburg

7. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem w sprawie:

Wykorzystywanie technologii do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2002/58/WE) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Uznawanie świadectw państw trzecich w żegludze śródlądowej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2021 – zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2020
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2021 – zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Umowa INTERBUS: protokół w sprawie międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Ochrona interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2020/2246(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Zmiany w Regulaminie Parlamentu
Sprawozdanie w sprawie zmian w Regulaminie Parlamentu dotyczących art. 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 i załącznika V oraz dodania nowego art. 106a [2021/2048(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Działalność finansowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego - sprawozdanie roczne za rok 2020
Sprawozdanie z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - sprawozdanie roczne za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrola działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - sprawozdanie roczne za rok 2019
Sprawozdanie z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - sprawozdanie roczne za rok za 2019 [2020/2245(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury ***II
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14 h 15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 14 protokołu z dnia 6.7.2021).

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności