Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 12k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg

7. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om den preliminära överenskommelsen om följande:

Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Förslag till ändringsbudget nr 3/2021: överskott från budgetåret 2020
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3 till 2021 års allmänna budget: införande av överskottet från budgetåret 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ***
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbus-överenskommelsen: Protokollet om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2019
Betänkande om skydd av EU:s ekonomiska intressen - bedrägeribekämpning - årsrapport 2019 [2020/2246(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fonden för inre säkerhet ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Ändringsförslag till arbetsordningen
Betänkande om ändringsförslag till arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a [2021/2048(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 [2020/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 14 i protokollet av den 6.7.2021).

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy