Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0259(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0258/2020

Разисквания :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Гласувания :

PV 06/07/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2021)0319

Протокол
XML 25k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

14. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Използване на технологии за обработка на данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (временна дерогация от Директива 2002/58/ЕО) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0319)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Признаване на свидетелства от трети държави за плаване по вътрешните водни пътища ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0320)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Проект на коригиращ бюджет № 3/2021 г.: излишък от 2020 финансова година
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – вписване на излишъка от финансовата 2020 година [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)321)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Агенция на Европейския съюз за основните права ***
Препоръка относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)322)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Спогодбата Интербус: Протокол относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси ***
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Протокол към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)323)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Защита на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите – годишен доклад за 2019 г. [2020/2246(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0337)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Фонд „Вътрешна сигурност“ ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Необходимо е мнозинство от членовете, съставляващи Парламента, за изменение или отхвърляне на позицията на Съвета)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Във връзка с това предложената позиция на Съвета се счита за приета.

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2021)324).

Изменения на Правилника за дейността на Европейския парламент
Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Европейския парламент относно членове 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 и приложение V, както и относно добавянето на нов член 106а [2021/2048(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на измененията)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0330)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г. [2020/2124(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0331)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2020/2245(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0332)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Необходимо е мнозинство от членовете, съставляващи Парламента, за изменение или отхвърляне на позицията на Съвета)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Във връзка с това предложената позиция на Съвета се счита за приета.

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2021)0325).

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност