Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0258/2020

Συζήτηση :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0319

Συνοπτικά πρακτικά
XML 26k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

14. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ) ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0319)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Aναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χώρων [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0320)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021: πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2020
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)321)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)322)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Συμφωνία Interbus: πρωτόκολλο σχετικά με τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (συμφωνία Interbus) όσον αφορά τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)323)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης – ετήσια έκθεση 2019 [2020/2246(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0337)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την τροποποίηση ή την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Ως εκ τούτου, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη εκδίδεται. (P9_TA(2021)324).

Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου
Έκθεση σχετικά με τις τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου που αφορούν τα άρθρα 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 και το Παράρτημα V και την προσθήκη ενός νέου άρθρου 106α [2021/2048(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση των τροπολογιών)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0330)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2124(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0331)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019 [2020/2245(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0332)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την τροποποίηση ή την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Ως εκ τούτου, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη εκδίδεται (P9_TA(2021)0325).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου