Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0259(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0258/2020

Arutelud :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Hääletused :

PV 06/07/2021 - 14

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0319

Protokoll
XML 20k
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

14. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0319)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0320)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta – 2020. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)321)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)322)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)323)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

ELi finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2019. aasta aruanne
Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2019. aasta aruande kohta [2020/2246(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0337)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Sisejulgeolekufond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)324).

Parlamendi kodukorra muutmine
Raport parlamendi kodukorra muutmise kohta artiklite 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 ja V lisa osas ning uue artikli 106a lisamise kohta [2021/2048(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0330)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruande kohta [2020/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0331)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2019. aasta aruanne [2020/2245(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0332)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0325).

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika