Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

20. Фонд „Убежище и миграция“ за периода 2021 – 2027 г. ***II - Фонд за интегрирано управление на границите: Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визовата политика за периода 2021 – 2027 г. ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon представи препоръките за второ четене.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Cyrus Engerer, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Peter Kofod, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler и Gerolf Annemans.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 7.7.2021 г. (A9-0220/2021).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 18 от протокола от 7.7.2021 г. (A9-0220/2021).

Председателят съобщи, че не е получено никакво предложение за отхвърляне, нито е внесено изменение съгласно членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка със следната позиция на Съвета на първо четене:

- Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за 2021 – 2027 г. [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Във връзка с това позицията на Съвета се счита за приета.

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2021)0326).
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9).

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност