Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

20. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II - Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων: Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων 2021-2027 ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon παρουσιάζει τις συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cyrus Engerer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan-Christoph Oetjen, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler και Gerolf Annemans.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις απόρριψης ούτε τροπολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με το εξής:

- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Ως εκ τούτου, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη εκδίδεται (P9_TA(2021)0326).

(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου