Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
XML 339kPDF 281kWORD 93k
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. TEN‑T rajamiseks võetavate meetmete tõhustamine ***II

 2. Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I

 3. Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I

 4. Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk

 5. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***

 6. Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***

 7. Sisejulgeolekufond ***II

 8. Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II

 9. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II

 10. Raudteeohutus ja signaalimine – ERTMSi kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamine

 11. COVID‑19 kaubandusaspektid ja mõju

 12. Ühine käibemaksusüsteem ning rakendamisvolituste andmine komisjonile, et määrata kindlaks teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus *

 13. Parlamendi kodukorra muutmine

 14. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne

 15. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne

 16. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud sojauba DAS81419-2

 17. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud sojauba DAS81419-2 × DAS-44406–6

 18. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, MIR162, MON810 ja NK603 transformatsioonidest

 19. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

 20. ELi finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2019. aasta aruanne

 21. Avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kalandussektorile

 22. Euroopa ühendamise rahastu ***II

 23. ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed ***

 24. Likvideeritava ESTÜ ning söe ja terase teadusfondi varade haldamine *

 25. Viisainfosüsteem (VIS): viisamenetlus ***II

 26. Viisainfosüsteem (VIS): VISi eesmärgil teistele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimused ***II

 27. Integreeritud piirihalduse fond: piirihalduse ja viisapoliitika rahastu 2021–2027 ***II

 28. Kodanikega peetavad dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis

 29. ELi ja NATO koostöö Atlandi‑üleste suhete valdkonnas

 30. Vana maailmajao vananemine ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja väljakutsed

 31. Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil

 32. Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt)

 33. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne

 34. Euroopa Ravimiamet ***I

 35. Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030 ***I

 36. Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks

 37. Erikomisjonide ja uurimiskomisjoni liikmete arv

 38. Ahmadreza Djalali juhtum Iraanis

 39. Hongkong, eelkõige Apple Daily juhtum

 40. Surmanuhtlus Saudi Araabias, eelkõige Mustafa Hashem al-Darwishi ja Abdullah al-Howaiti juhtumid

 41. Makromajandusliku õigusraamistiku läbivaatamine

 42. Olukord Nicaraguas

 43. Opositsiooni, eelkõige HDP mahasurumine Türgis

 44. Antarktika merekaitsealade loomine ja Lõuna‑Jäämere elurikkuse kaitsmine

 45. ELi õiguse ja Ungari LGBTIQ kodanike õiguste rikkumine Ungari parlamendis vastuvõetud seadusemuudatuste tagajärjel
Viimane päevakajastamine: 4. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika