Märksõnaregister 
Protokoll
XML 194kPDF 290kWORD 80k
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Sloveenia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Euroopa ühendamise rahastu 2021–2027 ***II - Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise meetmete lihtsustamine ***II - Raudteeohutus ja signaalimine – ERTMSi kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamine (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil (arutelu)
 7.Esimene hääletusvoor
 8.Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil (arutelu jätkamine)
 9.Istungi jätkamine
 10.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 11.Opositsiooni, eelkõige HDP mahasurumine Türgis (arutelu)
 12.Välissekkumine demokraatlikesse protsessidesse (arutelu)
 13.Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt) (arutelu)
 14.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 15.Olukord Etioopias Tigrays (arutelu)
 16.Teine hääletusvoor
 17.Olukord Etioopias Tigrays (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Genfi konventsiooni 70. aastapäev (arutelu)
 20.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II - Integreeritud piirihalduse fondi välispiiride ja ühise viisapoliitika rahastamisvahend 2021–2027 ***II (arutelu)
 21.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)
 22.Viisainfosüsteem (VIS): viisamenetlus ***II - Viisainfosüsteem (VIS): VISi eesmärgil teistele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimused ***II (arutelu)
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Sloveenia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sloveenia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (2021/2728(RSP))

Janez Janša (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Lívia Járóka (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Janez Janša.

Sõna võtsid Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné ja Jordi Solé.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka ja Milan Zver.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Janez Janša.

Arutelu lõpetati.


3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) raportid

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/77/EÜ, millega kehtestatakse likvideeritava ESTÜ varade ja pärast likvideerimise lõpetamist söe ja terase teadusfondi varade haldamise mitmeaastased finantssuunised (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - BUDG komisjon - Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/76/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - BUDG komisjon - Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EÜ) nr 810/2009, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861, (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/1896 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK, et reformida viisainfosüsteemi (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 603/2013, (EL) 2016/794, (EL) 2018/1862, (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses tingimuste kehtestamisega juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele viisainfosüsteemi kasutamise eesmärgil (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Euroopa ühendamise rahastu 2021–2027 ***II - Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise meetmete lihtsustamine ***II - Raudteeohutus ja signaalimine – ERTMSi kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamine (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Raport raudteeohutuse ja signaalimise ning Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamise kohta [2019/2191(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet tutvustas soovitusi teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Izaskun Bilbao Barandica tutvustas raportit.

Sõna võttis Adina-Ioana Vălean (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian-Silviu Buşoi fraktsiooni PPE nimel, Isabel García Muñoz fraktsiooni S&D nimel, Morten Petersen fraktsiooni Renew nimel, Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roman Haider fraktsiooni ID nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni The Left nimel, Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras ja Jörgen Warborn.

Sõna võttis Adina-Ioana Vălean.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2021 protokollipunkt 16 (muudatusettepanekud - A9-0219/2021); 6.7.2021 protokollipunkt 16 (lõpphääletus - A9-0181/2021)

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud - A9-0219/2021); 7.7.2021 protokollipunkt 2 (lõpphääletus - A9-0181/2021).

Istungi juhataja andis teada, et järgmisele nõukogu esimese lugemise seisukohale ei ole esitatud ühtegi tagasilükkamise ettepanekut ega muudatusettepanekut vastavalt kodukorra artiklitele 67 ja 68:

- TEN-T rajamiseks võetavad meetmed [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0318).

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Istungi juhataja tegi teatavaks, et parlamendi president on saanud fraktsioonilt The Left järgmised komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmise otsused:

TRAN-komisjon: João Pimenta Lopes

PECH-komisjon: João Pimenta Lopes

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks: João Pimenta Lopes

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: João Pimenta Lopes

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


6. Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil (arutelu)

Raport liidu eelarve kaitsmiseks kehtestatud üldise tingimuslikkuse korra kohaldamise suuniste koostamise kohta [2021/2071(INI)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa tutvustasid raportit.

Sõna võttis Terry Reintke (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel ja Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel.

(Arutelu jätk: 6.7.2021 protokollipunkt 8)


7. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmisel teemal:

Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta – 2020. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ELi finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2019. aasta aruanne
Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2019. aasta aruande kohta [2020/2246(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Sisejulgeolekufond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Parlamendi kodukorra muutmine
Raport parlamendi kodukorra muutmise kohta artiklite 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 ja V lisa osas ning uue artikli 106a lisamise kohta [2021/2048(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruande kohta [2020/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2019. aasta aruanne [2020/2245(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (6.7.2021 protokollipunkt 14).


8. Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil (arutelu jätkamine)

Raport liidu eelarve kaitsmiseks kehtestatud üldise tingimuslikkuse korra kohaldamise suuniste koostamise kohta [2021/2071(INI)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Arutelu algus: 6.7.2021 protokollipunkt 6)

Sõna võtsid Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni The Left nimel, Tamás Deutsch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski ja Eero Heinäluoma.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2021 protokollipunkt 7 (muudatusettepanekud); 7.7.2021 protokollipunkt 20 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 18 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 13.29.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


10. Olukord Nicaraguas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica ja Alicia Homs Ginel.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White ja Isabel Wiseler-Lima fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques ja Javi López fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro ja Diana Riba i Giner fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Nicaraguas (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 13 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 8.7.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 18 (lõpphääletus).


11. Opositsiooni, eelkõige HDP mahasurumine Türgis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Opositsiooni, eelkõige HDP mahasurumine Türgis (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Gheorghe-Vlad Nistor fraktsiooni PPE nimel, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni The Left nimel ja Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou ja Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski ja Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) represseerimise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise kohta Türgis (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 13 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 8.7.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus).


12. Välissekkumine demokraatlikesse protsessidesse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000035/2021, mille esitas(id) Raphaël Glucksmann välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitleva erikomisjoni nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Välissekkumine demokraatlikesse protsessidesse (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann esitas küsimuse.

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Dreosto fraktsiooni ID nimel, Dace Melbārde fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni The Left nimel, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos ja Heidi Hautala.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Arutelu lõpetati.


13. Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000047/2021, mille esitas(id) David McAllister ja Maria Arena AFET-komisjoni nimel komisjonile: Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus O-000048/2021, mille esitas(id) David McAllister ja Maria Arena AFET-komisjoni nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister ja Maria Arena esitasid küsimused.

Anže Logar (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius ja Miriam Lexmann.

Sõna võttis Anže Logar.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- David McAllister ja Maria Arena AFET-komisjoni nimel kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) kohta (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2021 protokollipunkt 7 (muudatusettepanekud); 7.7.2021 protokollipunkt 20 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 18 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

14. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0319)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0320)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta – 2020. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)321)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)322)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)323)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

ELi finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2019. aasta aruanne
Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2019. aasta aruande kohta [2020/2246(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0337)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Sisejulgeolekufond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)324).

Parlamendi kodukorra muutmine
Raport parlamendi kodukorra muutmise kohta artiklite 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 ja V lisa osas ning uue artikli 106a lisamise kohta [2021/2048(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0330)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruande kohta [2020/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0331)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2019. aasta aruanne [2020/2245(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0332)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0325).


15. Olukord Etioopias Tigrays (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Etioopias Tigrays (2021/2778(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Janez Lenarčič (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Hannes Heide fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta fraktsiooni Renew nimel ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel.

(Arutelu jätk: 6.7.2021 protokollipunkt 17)


16. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Raudteeohutus ja signaalimine – ERTMSi kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamine
Raport raudteeohutuse ja signaalimise ning Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamise kohta [2019/2191(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

COVID-19 kaubandusaspektid ja mõju
Raport COVID-19 kaubandusaspektide ja -mõju kohta [2020/2117(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Ühine käibemaksusüsteem: rakendamisvolituste andmine komisjonile, et määrata kindlaks teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Parlamendi kodukorra muutmine
Raport parlamendi kodukorra muutmise kohta artiklite 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 ja V lisa osas ning uue artikli 106a lisamise kohta [2021/2048(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruande kohta [2020/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2019. aasta aruanne [2020/2245(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D073421/01 ; 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Vastutavad parlamendiliikmed Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2 × DAS-44406–6
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2 × DAS-44406-6 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D073422/01 - 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Vastutavad parlamendiliikmed Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: geneetiliselt muundatud mais 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, MIR162, MON810 ja NK603 transformatsioonidest
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ning geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, MIR162, MON810 ja NK603 transformatsioonidest, sisaldavaid, neist koosnevaid või valmistatud tooteid (D073423/01 - 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Vastutavad parlamendiliikmed Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: geneetiliselt muundatud mais Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D073424/01 - 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Vastutavad parlamendiliikmed Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen;

ELi finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2019. aasta aruanne
Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2019. aasta aruande kohta [2020/2246(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kalandussektorile
Raport avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kohta kalandussektorile [2019/2158(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Kodanikega peetavad dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis
Raport kodanikega peetavate dialoogide ja kodanike osalemise kohta ELi otsustusprotsessis [2020/2201(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

ELi ja NATO koostöö Atlandi-üleste suhete valdkonnas
Raport ELi ja NATO koostöö kohta Atlandi-üleste suhete valdkonnas [2020/2257(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Vana mandri vananemine ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja probleemid
Raport vana mandri vananemise ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimaluste ja probleemide kohta [2020/2008(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Euroopa ühendamise rahastu ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Hääletuse lõpp kell 20.45.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (kolmapäev, 7. juuli 2021) kell 09.00 (7.7.2021 protokollipunkt 2).


17. Olukord Etioopias Tigrays (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Etioopias Tigrays (2021/2778(RSP))

(Arutelu algus: 6.7.2021 protokollipunkt 15)

Sõna võtsid Idoia Villanueva Ruiz, fraktsiooni The Left nimel, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere ja Isabel Santos.

Sõna võtsid Janez Lenarčič (komisjoni liige) ja Anže Logar (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 20.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.31.


19. Genfi konventsiooni 70. aastapäev (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Genfi konventsiooni 70. aastapäev (2021/2779(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Ylva Johansson (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Fabienne Keller fraktsiooni Renew nimel, Damien Carême fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel ja Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Ylva Johansson ja Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


20. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II - Integreeritud piirihalduse fondi välispiiride ja ühise viisapoliitika rahastamisvahend 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisapoliitika rahastu [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon tutvustas soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Cyrus Engerer fraktsiooni S&D nimel, Jan-Christoph Oetjen fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Kofod fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler ja Gerolf Annemans.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2021 protokollipunkt 7 (A9-0220/2021).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 18 (A9-0220/2021).

Istungi juhataja tegi teatavaks, et järgmise nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta ei ole esitatud ühtegi tagasilükkamise ettepanekut ega muudatusettepanekut vastavalt kodukorra artiklitele 67 ja 68:

- Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0326).

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9).


21. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)

Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2196(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Ondřej Kovařík fraktsiooni Renew nimel, Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly, fraktsiooni The Left nimel, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula ja Sunčana Glavak.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2021 protokollipunkt 7 (muudatusettepanekud); 7.7.2021 protokollipunkt 20 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 18 (muudatusettepanekud); 8.7.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).


22. Viisainfosüsteem (VIS): viisamenetlus ***II - Viisainfosüsteem (VIS): VISi eesmärgil teistele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EÜ) nr 810/2009, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861, (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/1896 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK, et reformida viisainfosüsteemi [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 603/2013, (EL) 2016/794, (EL) 2018/1862, (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses tingimuste kehtestamisega juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele viisainfosüsteemi kasutamise eesmärgil [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel tutvustas soovitusi teise lugemisele.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel ja Clare Daly fraktsiooni The Left nimel.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2021 protokollipunkt 7.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.7.2021 protokollipunkt 18.


23. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


24. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 694.731/OJME).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika