Index 
Proces-verbal
XML 202kPDF 306kWORD 81k
Marţi, 6 iulie 2021 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene (dezbatere)
 3.Depunere de documente
 4.Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027 ***II - Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T ***II - Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS (dezbatere)
 5.Componența comisiilor și a delegațiilor
 6.Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (dezbatere)
 7.Prima sesiune de votare
 8.Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (continuarea dezbaterii)
 9.Reluarea ședinței
 10.Situația din Nicaragua (dezbatere)
 11.Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (dezbatere)
 12.Ingerințele străine în procesele democratice (dezbatere)
 13.Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (dezbatere)
 14.Anunțarea rezultatelor votului
 15.Situația din Tigray, Etiopia (dezbatere)
 16.A doua sesiune de votare
 17.Situația din Tigray, Etiopia (continuarea dezbaterii)
 18.Reluarea ședinței
 19.A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva (dezbatere)
 20.Fondul pentru azil și migrație 2021-2027 ***II - Fondul de gestionare integrată a frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***II (dezbatere)
 21.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)
 22.Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză ***II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS ***II (dezbatere)
 23.Explicații privind votul
 24.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene (2021/2728(RSP))

Janez Janša (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, și Lívia Járóka, neafiliată.

A intervenit Janez Janša.

Au intervenit Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné și Jordi Solé.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka și Milan Zver.

Au intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Janez Janša.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) rapoarte

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - BUDG - Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - BUDG - Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informații privind vizele (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - LIBE - Raportor: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - LIBE - Raportor: Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027 ***II - Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T ***II - Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Raport referitor la siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Dominique Riquet au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Izaskun Bilbao Barandica a prezentat raportul.

A intervenit Adina-Ioana Vălean (membră a Comisiei).

Au intervenit Cristian-Silviu Buşoi, în numele Grupului PPE, Isabel García Muñoz, în numele Grupului S&D, Morten Petersen, în numele Grupului Renew, Ciarán Cuffe, în numele Grupului Verts/ALE, Roman Haider, în numele Grupului ID, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului The Left, Mario Furore, neafiliat, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras și Jörgen Warborn.

A intervenit Adina-Ioana Vălean.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 6.7.2021 (amendamente - A9-0219/2021); punctul 16 al PV din 6.7.2021 (vot final - A9-0181/2021)

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 7.7.2021 (amendamente - A9-0219/2021); punctul 2 al PV din 7.7.2021 (vot final - A9-0181/2021).

Președintele a informat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură, în legătură cu următoarea poziție în primă lectură a Consiliului:

- Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat (P9_TA(2021)0318).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)


5. Componența comisiilor și a delegațiilor

Președintele a anunțat că Președintele Parlamentului a primit din partea Grupului The Left următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

TRAN: João Pimenta Lopes

PECH: João Pimenta Lopes

Delegația pentru relațiile cu Palestina: João Pimenta Lopes

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: João Pimenta Lopes

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


6. Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (dezbatere)

Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [2021/2071(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa și-au prezentat raportul.

A intervenit Terry Reintke (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, și Maria Grapini, în numele Grupului S&D.

(Continuarea dezbaterii: punctul 8 al PV din 6.7.2021)


7. Prima sesiune de votare

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul privind acordul provizoriu referitor la:

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul navigației interioare ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ***
Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere, în numele Uniunii Europene, a unui protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul, la Acordul privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus) [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019 [2020/2246(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fondul pentru securitate internă ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului
Raport referitor la modificarea articolelor 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 și a anexei V din Regulamentul de procedură al Parlamentului European și introducerea unui nou articol 106a în Regulamentul de procedură al Parlamentului European [2021/2048(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020
Raport referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 [2020/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019 [2020/2245(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19 (punctul 14 al PV din 6.7.2021).


8. Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [2021/2071(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Începerea dezbaterii: punctul 6 al PV din 6.7.2021)

Au intervenit Moritz Körner, în numele Grupului Renew, Daniel Freund, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului The Left, Tamás Deutsch, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski și Eero Heinäluoma.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 20 al PV din 7.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 8.7.2021 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 13.29.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


10. Situația din Nicaragua (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica și Alicia Homs Ginel.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White și Isabel Wiseler-Lima, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques și Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda, în numele Grupului The Left, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro și Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 8.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 18 al PV din 8.7.2021 (vot final).


11. Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Gheorghe-Vlad Nistor, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, Özlem Demirel, în numele Grupului The Left, și Fabio Massimo Castaldo, neafiliat.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou și Manu Pineda, în numele Grupului The Left, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului democrat al popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski și Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner și Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 8.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 19 al PV din 8.7.2021 (vot final).


12. Ingerințele străine în procesele democratice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000035/2021 adresată de Raphaël Glucksmann, în numele Comisiei speciale privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Ingerințele străine în procesele democratice (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann a dezvoltat întrebarea.

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Pierfrancesco Majorino, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Dreosto, în numele Grupului ID, Dace Melbārde, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos și Heidi Hautala.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000047/2021 adresată de David McAllister și Maria Arena, în numele Comisiei AFET, Comisiei: Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000048/2021 adresată de David McAllister și Maria Arena, în numele Comisiei AFET, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister și Maria Arena au dezvoltat întrebările.

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Au intervenit Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului The Left, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius și Miriam Lexmann.

A intervenit Anže Logar.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- David McAllister și Maria Arena, în numele Comisiei AFET, referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 20 al PV din 7.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 8.7.2021 (vot final).


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

14. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0319)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul navigației interioare ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0320)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)321)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ***
Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)322)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere, în numele Uniunii Europene, a unui protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul, la Acordul privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus) [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)323)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019 [2020/2246(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0337)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Fondul pentru securitate internă ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru modificarea sau respingerea poziției Consiliului)

PROPUNERE DE RESPINGERE A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)324).

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului
Raport referitor la modificarea articolelor 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 și a anexei V din Regulamentul de procedură al Parlamentului European și introducerea unui nou articol 106a în Regulamentul de procedură al Parlamentului European [2021/2048(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea amendamentelor)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0330)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020
Raport referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 [2020/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0331)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019 [2020/2245(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0332)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru modificarea sau respingerea poziției Consiliului)

PROPUNERE DE RESPINGERE A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)0325).


15. Situația din Tigray, Etiopia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația din Tigray, Etiopia (2021/2778(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Janez Lenarčič (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Hannes Heide, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, în numele Grupului Renew, și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, și Beata Kempa, în numele Grupului ECR.

(Continuarea dezbaterii: punctul 17 al PV din 6.7.2021)


16. A doua sesiune de votare

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS
Raport referitor la siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19
Raport referitor la aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19 [2020/2117(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la voturile finale privind:

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții ale directivei menționate [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului
Raport referitor la modificarea articolelor 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 și a anexei V din Regulamentul de procedură al Parlamentului European și introducerea unui nou articol 106a în Regulamentul de procedură al Parlamentului European [2021/2048(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020
Raport referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 [2020/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019 [2020/2245(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS-81419-2
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-81419-2, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D073421/01 ; 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-81419-2 × DAS–44406–6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D073422/01 - 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, MIR162, MON810 și NK603
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele de transformare 1507, MIR162, MON810 și NK603 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D073423/01 - 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D073424/01 - 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019 [2020/2246(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului
Raport referitor la impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului [2019/2158(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE
Raport referitor la dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE [2020/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice
Raport referitor la cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice [2020/2257(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020
Raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020 [2020/2008(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 20.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine, miercuri, 7 iulie 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 7.7.2021).


17. Situația din Tigray, Etiopia (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația din Tigray, Etiopia (2021/2778(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 15 al PV din 6.7.2021)

Au intervenit Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului The Left, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere și Isabel Santos.

Au intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei) și Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 20.00.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

18. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.31.


19. A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva (2021/2779(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ylva Johansson (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Fabienne Keller, în numele Grupului Renew, Damien Carême, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului The Left, și Kostas Papadakis, neafiliat.

Au intervenit Ylva Johansson și Anže Logar.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Fondul pentru azil și migrație 2021-2027 ***II - Fondul de gestionare integrată a frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon a prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Cyrus Engerer, în numele Grupului S&D, Jan-Christoph Oetjen, în numele Grupului Renew, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Kofod, în numele Grupului ID, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler și Gerolf Annemans.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Președinta a informat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură în legătură cu următoarea poziție a Consiliului în primă lectură:

- Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)0326).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9).


21. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2019/2196(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon și-a prezentat raportul.

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Au intervenit Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Ondřej Kovařík, în numele Grupului Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului The Left, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula și Sunčana Glavak.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 20 al PV din 7.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 8.7.2021 (vot final).


22. Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză ***II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informații privind vizele [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel a prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Au intervenit Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, și Clare Daly, în numele Grupului The Left.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021.


23. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


24. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 694.731/OJME).


26. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Absenți motivat

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate