Zoznam 
Zápisnica
XML 195kPDF 304kWORD 81k
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Prezentácia programu činností slovinského predsedníctva (rozprava)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Nástroj na prepájanie Európy 2021 – 2027 ***II - Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie TEN-T ***II - Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu zavádzania ERTMS (rozprava)
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Vypracovanie pokynov na uplatňovanie režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (rozprava)
 7.Prvé hlasovanie
 8.Vypracovanie pokynov na uplatňovanie režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (pokračovanie rozpravy)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Situácia v Nikarague (rozprava)
 11.Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (rozprava)
 12.Zahraničné zasahovanie do demokratických procesov (rozprava)
 13.Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ) (rozprava)
 14.Oznámenie výsledkov hlasovania
 15.Situácia v etiópskom regióne Tigraj (rozprava)
 16.Druhé hlasovanie
 17.Situácia v etiópskom regióne Tigraj (pokračovanie rozpravy)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.70. výročie Ženevského dohovoru (rozprava)
 20.Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II - Fond pre integrované riadenie hraníc: nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza 2021 – 2027 ***II (rozprava)
 21.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)
 22.Vízový informačný systém (VIS): spracovanie víz ***II - Vízový informačný systém (VIS): podmienky prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely VIS ***II (rozprava)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Prezentácia programu činností slovinského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností slovinského predsedníctva (2021/2728(RSP))

Janez Janša (úradujúci predseda Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan, v mene skupiny The Left, a Lívia Járóka – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Janez Janša.

Vystúpili títo poslanci: Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné a Jordi Solé.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka a Milan Zver.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Janez Janša.

Rozprava sa skončila.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) správy:

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - výbor BUDG - Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch uplynutia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - výbor BUDG - Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na účely reformy vízového informačného systému menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1860, (EÚ) 2018/1861, (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/1896 a zrušujú rozhodnutia Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 603/2013, (EÚ) 2016/794, (EÚ) 2018/1862, (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely vízového informačného systému (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Nástroj na prepájanie Európy 2021 – 2027 ***II - Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie TEN-T ***II - Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu zavádzania ERTMS (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Správa o bezpečnosti železníc a návestení: posúdenie súčasného stavu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Dominique Riquet uviedli odporúčania do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Izaskun Bilbao Barandica uviedla správu.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian-Silviu Buşoi v mene skupiny PPE, Isabel García Muñoz v mene skupiny S&D, Morten Petersen v mene skupiny Renew, Ciarán Cuffe v mene skupiny Verts/ALE, Roman Haider v mene skupiny ID, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Sandra Pereira, v mene skupiny The Left, Mario Furore – nezaradený poslanec, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras a Jörgen Warborn.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy - A9-0219/2021); bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (záverečné hlasovanie - A9-0181/2021)

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy - A9-0219/2021); bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie - A9-0181/2021).

Predsedajúci oznámil, že žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh týkajúci sa tejto pozície Rady v prvom čítaní nebol predložený v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku:

- Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)0318).
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)


5. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúci oznámil, že predseda Parlamentu prijal od skupiny The Left tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor TRAN: João Pimenta Lopes

výbor PECH: João Pimenta Lopes

Delegácia pre vzťahy s Palestínou: João Pimenta Lopes

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: João Pimenta Lopes

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


6. Vypracovanie pokynov na uplatňovanie režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (rozprava)

Správa o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie [2021/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa predstavili správu.

V rozprave vystúpila Terry Reintke (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE a Maria Grapini v mene skupiny S&D.

(pokračovanie rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 6.7.2021)


7. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2020
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agentúra Európskej únie pre základné práva ***
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi v mene Európskej únie [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná správa za rok 2019
Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2019 [2020/2246(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu
Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a [2021/2048(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 19.00 h (bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021).


8. Vypracovanie pokynov na uplatňovanie režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (pokračovanie rozpravy)

Správa o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie [2021/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(začiatok rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 6.7.2021)

Vystúpili títo poslanci: Moritz Körner v mene skupiny Renew, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Silvia Modig, v mene skupiny The Left, Tamás Deutsch – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski a Eero Heinäluoma.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 20 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 4 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.29 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.


10. Situácia v Nikarague (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Nikarague (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Manu Pineda, v mene skupiny The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica a Alicia Homs Ginel.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White a Isabel Wiseler-Lima, v mene skupiny PPE, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques a Javi López, v mene skupiny S&D, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda, v mene skupiny The Left, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro a Diana Riba i Giner, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 18 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


11. Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Gheorghe-Vlad Nistor v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Özlem Demirel, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou a Manu Pineda, v mene skupiny The Left, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner a Francisco Guerreiro, v mene skupiny Verts/ALE, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovej demokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor a Željana Zovko, v mene skupiny PPE, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


12. Zahraničné zasahovanie do demokratických procesov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000035/2021, ktorú položil Raphaël Glucksmann, v mene Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zahraničná zasahovanie do demokratických procesov (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann rozvinul otázku.

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Pierfrancesco Majorino v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Marco Dreosto v mene skupiny ID, Dace Melbārde v mene skupiny ECR, Clare Daly, v mene skupiny The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos a Heidi Hautala.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


13. Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000047/2021, ktorú položil David McAllister a Maria Arena, v mene výboru AFET, pre Komisiu: Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie O-000048/2021, ktorú položili David McAllister a Maria Arena, v mene výboru AFET, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister a Maria Arena rozvinuli otázky.

Anže Logar (predseda Rady) odpovedal na otázku v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew a Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius a Miriam Lexmann.

V rozprave vystúpil Anže Logar.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- David McAllister a Maria Arena, v mene výboru AFET, o globálnom sankčnom režime EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 20 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 4 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0319)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0320)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2020
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)321)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Agentúra Európskej únie pre základné práva ***
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)322)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi v mene Európskej únie [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené par vote unique (P9_TA(2021)323)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná správa za rok 2019
Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2019 [2020/2246(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0337)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)324).

Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu
Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a [2021/2048(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0330)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0331)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0332)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)0325).


15. Situácia v etiópskom regióne Tigraj (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v etiópskom regióne Tigraj (2021/2778(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Janez Lenarčič (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Hannes Heide v mene skupiny S&D, Bernard Guetta v mene skupiny Renew, a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE a Beata Kempa v mene skupiny ECR.

(pokračovanie rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 6.7.2021)


16. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu zavádzania ERTMS
Správa o bezpečnosti železníc a návestení: posúdenie súčasného stavu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19
Správa o obchodných aspektoch a dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2117(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v určitých ustanoveniach *
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v určitých ustanoveniach uvedenej smernice [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu
Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a [2021/2048(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2
Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-81419-2, sú z nej zložené alebo vyrobené (D073421/01 - 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Zodpovední poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-81419-2 × DAS–44406–6, sú z nej zložené alebo vyrobené (D073422/01 - 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Zodpovední poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií 1507, MIR162, MON810 a NK603
Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií 1507, MIR162, MON810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (D073423/01 - 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Zodpovední poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 (SYN-BTØ11-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D073424/01 - 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Zodpovední poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Sirpa Pietikäinen;

Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná správa za rok 2019
Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2019 [2020/2246(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
Správa o vplyve veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu [2019/2158(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ
Správa o dialógoch s občanmi a účasti občanov na rozhodovaní EÚ [2020/2201(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov
Správa o spolupráci medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov [2020/2257(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020
Správa o starnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020 [2020/2008(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Nástroj na prepájanie Európy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Hlasovať je možné do 20.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v stredu 7. júla 2021 o 9.00 h (bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021).


17. Situácia v etiópskom regióne Tigraj (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v etiópskom regióne Tigraj (2021/2778(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 6.7.2021)

Vystúpili títo poslanci: Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny The Left, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere a Isabel Santos.

V rozprave vystúpili: Janez Lenarčič (člen Komisie) a Anže Logar (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.31 h.


19. 70. výročie Ženevského dohovoru (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: 70. výročie Ženevského dohovoru (2021/2779(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Fabienne Keller v mene skupiny Renew, Damien Carême v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, a Kostas Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpili: Ylva Johansson a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.


20. Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II - Fond pre integrované riadenie hraníc: nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza 2021 – 2027 ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon uviedla odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Cyrus Engerer v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Peter Kofod v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny The Left, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler a Gerolf Annemans.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Predsedajúca oznámila, že žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh týkajúci sa tejto pozície Rady v prvom čítaní nebol predložený v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku:

- Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)0326).

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9).


21. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)

Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2019/2196(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon uviedla správu.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Ondřej Kovařík v mene skupiny Renew, Gwendoline Delbos-Corfield v mene skupiny Verts/ALE, Charlie Weimers v mene skupiny ECR, Clare Daly, v mene skupiny The Left, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula a Sunčana Glavak.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 20 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 4 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


22. Vízový informačný systém (VIS): spracovanie víz ***II - Vízový informačný systém (VIS): podmienky prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely VIS ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na účely reformy vízového informačného systému menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1860, (EÚ) 2018/1861, (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/1896 a zrušujú rozhodnutia Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 603/2013, (EÚ) 2016/794, (EÚ) 2018/1862, (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely vízového informačného systému [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel uviedol odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR a Clare Daly, v mene skupiny The Left.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021.


23. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


24. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 694.731/OJME).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.54 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ospravedlnení:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 21. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia