Kazalo 
Zapisnik
XML 193kPDF 294kWORD 81k
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predstavitev programa dejavnosti slovenskega predsedstva (razprava)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Instrument za povezovanje Evrope 2021–2027 ***II - Racionalizacija ukrepov za realizacijo TEN-T ***II - Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (razprava)
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Oblikovanje smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije (razprava)
 7.Prvi čas glasovanja
 8.Oblikovanje smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije (nadaljevanje razprave)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 11.Represija nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (razprava)
 12.Tuje vmešavanje v demokratične procese (razprava)
 13.Globalni režim sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon Magnickega) (razprava)
 14.Razglasitev izidov glasovanja
 15.Razmere v Tigraju v Etiopiji (razprava)
 16.Drugi čas glasovanja
 17.Razmere v Tigraju v Etiopiji (nadaljevanje razprave)
 18.Nadaljevanje seje
 19.70. obletnica Ženevske konvencije (razprava)
 20.Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021-2027 ***II - Sklad za integrirano upravljanje meja: instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume 2021-2027 ***II (razprava)
 21.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (razprava)
 22.Vizumski informacijski sistem (VIS): obravnava vizumskih vlog ***II - Vizumski informacijski sistem (VIS): pogoji za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene VIS ***II (razprava)
 23.Obrazložitve glasovanja
 24.Popravki in namere glasovanj
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Predstavitev programa dejavnosti slovenskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev programa dejavnosti slovenskega predsedstva (2021/2728(RSP))

Janez Janša (predsedujoči Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Malik Azmani v imenu skupine Renew, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine The Left in Lívia Járóka (samostojna poslanka).

Govoril je Janez Janša.

Govorili so Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné in Jordi Solé.

PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

Govorili so Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka in Milan Zver.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Janez Janša.

Razprava se je zaključila.


3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) poročila

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - odbor BUDG - Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - odbor BUDG - Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (ES) št. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ zaradi reforme vizumskega informacijskega sistema (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 in (EU) 2019/818 v zvezi z določitvijo pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene Vizumskega informacijskega sistema (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Instrument za povezovanje Evrope 2021–2027 ***II - Racionalizacija ukrepov za realizacijo TEN-T ***II - Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Poročilo o varnosti in signalizaciji v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Dominique Riquet so predstavili priporočila za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Izaskun Bilbao Barandica je predstavila poročilo.

Govorila je Adina-Ioana Vălean (članica Komisije).

Govorili so Cristian-Silviu Buşoi v imenu skupine PPE, Isabel García Muñoz v imenu skupine S&D, Morten Petersen v imenu skupine Renew, Ciarán Cuffe v imenu skupine Verts/ALE, Roman Haider v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Sandra Pereira v imenu skupine The Left, Mario Furore (samostojni poslanec), Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras in Jörgen Warborn.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 6.7.2021 (predlogi sprememb - A9-0219/2021); točka 16 zapisnika z dne 6.7.2021 (končno glasovanje - A9-0181/2021)

Objava izidov glasovanja: točka 2 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb - A9-0219/2021); točka 2 zapisnika z dne 7.7.2021 (končno glasovanje - A9-0181/2021).

Predsednik je sporočil, da ni bila vložena nobena zahteva za zavrnitev in noben predlog spremembe v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika glede naslednjega stališča Sveta v prvi obravnavi:

- Racionalizacija ukrepov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Stališče Sveta se tako šteje za sprejeto.

Predlagani akt je tako sprejet. (P9_TA(2021)0318).

(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 1)


5. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoči je sporočil, da je predsednik Parlamenta od skupine The Left prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

odbor TRAN: João Pimenta Lopes

odbor PECH: João Pimenta Lopes

Delegacija za odnose s Palestino: João Pimenta Lopes

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: João Pimenta Lopes

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


6. Oblikovanje smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije (razprava)

Poročilo o oblikovanju smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije [2021/2071(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa sta predstavila poročilo.

Govoril je Terry Reintke (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorila sta José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, in Maria Grapini v imenu skupine S&D.

(Nadaljevanje razprave: točka 8 zapisnika z dne 6.7.2021)


7. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o začasnem sporazumu o:

Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz proračunskega leta 2020
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agencije Evropske unije za temeljne pravice ***
Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019 [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Sklad za notranjo varnost ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta
Poročilo o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020 [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 19.00 (točka 14 zapisnika z dne 6.7.2021).


8. Oblikovanje smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije (nadaljevanje razprave)

Poročilo o oblikovanju smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije [2021/2071(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Začetek razprave: točka 6 zapisnika z dne 6.7.2021)

Govorili so Moritz Körner v imenu skupine Renew, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Silvia Modig v imenu skupine The Left, Tamás Deutsch (samostojni poslanec), Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski in Eero Heinäluoma.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 7.7.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 18 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 4 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 13.29.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.03.


10. Razmere v Nikaragvi (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Nikaragvi (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Leopoldo López Gil v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Marco Campomenosi v imenu skupine ID, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine The Left, Antoni Comín i Oliveres (samostojni poslanec), Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica in Alicia Homs Ginel.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White in Isabel Wiseler-Lima v imenu skupine PPE o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques in Javi López v imenu skupine S&D o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda v imenu skupine The Left o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro in Diana Riba i Giner v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o razmerah v Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 8.7.2021 (predlogi sprememb); točka 13 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 11 zapisnika z dne 8.7.2021 (predlogi sprememb); točka 18 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).


11. Represija nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Represija nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Gheorghe-Vlad Nistor v imenu skupine PPE, Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Özlem Demirel v imenu skupine The Left in Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec).

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques in Tonino Picula v imenu skupine S&D o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou in Manu Pineda v imenu skupine The Left o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski in Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner in Francisco Guerreiro v imenu skupine Verts/ALE o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor in Željana Zovko v imenu skupine PPE o represiji nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko demokratsko stranko (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 8.7.2021 (predlogi sprememb); točka 13 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 11 zapisnika z dne 8.7.2021 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).


12. Tuje vmešavanje v demokratične procese (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000035/2021, ki ga je postavil Raphaël Glucksmann v imenu Komisije Posebnemu odboru o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Tuje vmešavanje v demokratične procese (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann je predstavil vprašanje.

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je odgovoril na vprašanje.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Pierfrancesco Majorino v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Marco Dreosto v imenu skupine ID, Dace Melbārde v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos in Heidi Hautala.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


13. Globalni režim sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon Magnickega) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000047/2021, ki sta ga postavila David McAllister in Maria Arena v imenu odbora AFET Komisiji: Globalni režim sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon Magnickega) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2021, ki sta ga postavila David McAllister in Maria Arena v imenu odbora AFET podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Globalni režim sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon Magnickega) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister in Maria Arena sta predstavila vprašanji.

Anže Logar (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

Govorili so Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left, Ivan Vilibor Sinčić (samostojni poslanec), Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius in Miriam Lexmann.

Govoril je Anže Logar.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- David McAllister in Maria Arena, v imenu odbora AFET, o globalnem režimu sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon Magnickega) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 7.7.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 18 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 4 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

14. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2021)0319)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 2)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0320)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 3)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz proračunskega leta 2020
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)321)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

Agencije Evropske unije za temeljne pravice ***
Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)322)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)

Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)323)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)

Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019 [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0337)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 20)

Sklad za notranjo varnost ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(za spremembo ali zavrnitev stališča Sveta je potrebna večina poslancev, ki sestavljajo Parlament)

PREDLOG ZA ZAVRNITEV PREDLOGA SVETA

Zavrnjeno
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

Stališče Sveta se tako smatra za sprejeto.

Predlagani akt je tako sprejet. (P9_TA(2021)324).

Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta
Poročilo o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(za sprejetje predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0330)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 13)

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020 [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0331)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 14)

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0332)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 15)

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(za spremembo ali zavrnitev stališča Sveta je potrebna večina poslancev, ki sestavljajo Parlament)

PREDLOG ZA ZAVRNITEV PREDLOGA SVETA

Zavrnjeno
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Stališče Sveta se tako smatra za sprejeto.

Predlagani akt je tako sprejet. (P9_TA(2021)0325).


15. Razmere v Tigraju v Etiopiji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Tigraju v Etiopiji (2021/2778(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu) in Janez Lenarčič (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Hannes Heide v imenu skupine S&D, Bernard Guetta v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, in Beata Kempa v imenu skupine ECR.

(Nadaljevanje razprave: točka 17 zapisnika z dne 6.7.2021)


16. Drugi čas glasovanja

Parlament je glasoval z enim samim glasovanjem:

Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS)
Poročilo o varnosti in signalizaciji v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

Trgovinski vidiki in posledice pandemije covida-19
Poročilo o trgovinskih vidikih in posledicah pandemije covida-19 [2020/2117(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Skupni sistem davka na dodano vrednost: prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo za opredelitev pomena izrazov, uporabljenih v nekaterih določbah *
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi s prenosom izvedbenih pooblastil na Komisijo za opredelitev pomena izrazov, uporabljenih v nekaterih določbah navedene direktive [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta
Poročilo o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020 [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena soja DAS-81419-2
Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI, v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-81419-2, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D073421/01 ; 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Pristojni poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena soja DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI, v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-81419-2 × DAS–44406–6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D073422/01 ; 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Pristojni poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, MIR162, MON810 and NK603
Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI, v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, MIR162, MON810 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D073423/01 - 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Pristojni poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI, v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt 11 (SYN-BTØ11-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D073424/01 ; 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Pristojni poslanci: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Sirpa Pietikäinen;

Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019 [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Vpliv vetrnih elektrarn in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor
Poročilo o vplivu vetrnih elektrarn in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor [2019/2158(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Dialog z državljani in njihova udeležba pri odločanju o zadevah EU
Poročilo o dialogu z državljani in njihovi udeležbi pri odločanju o zadevah EU [2020/2201(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Sodelovanje med EU in Natom v okviru čezatlantskih odnosov
Poročilo o sodelovanju med EU in Natom v okviru čezatlantskih odnosov [2020/2257(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Stara celina se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020
Poročilo Stara celina se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020 [2020/2008(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Instrument za povezovanje Evrope ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Glasovanje je odprto do 20.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v sredo, 7. julija 2021, ob 09.00 (točka 2 zapisnika z dne 7.7.2021).


17. Razmere v Tigraju v Etiopiji (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Tigraju v Etiopiji (2021/2778(RSP))

(Začetek razprave: točka 15 zapisnika z dne 6.7.2021)

Govorili so Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere in Isabel Santos.

Govorila sta Janez Lenarčič (član Komisije) in Anže Logar (predsedujoči Svetu).

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 20.00.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.31.


19. 70. obletnica Ženevske konvencije (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: 70. obletnica Ženevske konvencije (2021/2779(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu) in Ylva Johansson (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Leopoldo López Gil v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Fabienne Keller v imenu skupine Renew, Damien Carême v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine The Left in Kostas Papadakis (samostojni poslanec).

Govorila sta Ylva Johansson in Anže Logar.

Razprava se je zaključila.


20. Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021-2027 ***II - Sklad za integrirano upravljanje meja: instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume 2021-2027 ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon je predstavila priporočili za drugo obravnavo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Cyrus Engerer v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen v imenu skupine Renew, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Peter Kofod v imenu skupine ID, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine The Left, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler in Gerolf Annemans.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Objava izidov glasovanja: točka 18 zapisnika z dne 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Predsedujoča je sporočila, da niso bili vloženi nobena zahteva za zavrnitev in noben predlog spremembe v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika glede stališča Sveta v sledeči prvi obravnavi:

- Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021-2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Stališče Sveta se tako šteje za sprejeto.

Predlagani akt je tako sprejet. (P9_TA(2021)0326).

(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9).


21. Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja [2019/2196(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon je predstavila poročilo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Ondřej Kovařík v imenu skupine Renew, Gwendoline Delbos-Corfield v imenu skupine Verts/ALE, Charlie Weimers v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine The Left, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula in Sunčana Glavak.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 7.7.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 18 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb); točka 4 zapisnika z dne 8.7.2021 (končno glasovanje).


22. Vizumski informacijski sistem (VIS): obravnava vizumskih vlog ***II - Vizumski informacijski sistem (VIS): pogoji za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene VIS ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (ES) št. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ zaradi reforme Vizumskega informacijskega sistema [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 in (EU) 2019/818 v zvezi z določitvijo pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene Vizumskega informacijskega sistema [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel je predstavil priporočili za drugi ibravnavo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, in Clare Daly v imenu skupine The Left.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 7.7.2021.

Objava izidov glasovanja: točka 18 zapisnika z dne 7.7.2021.


23. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


24. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 694.731/OJME).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Opravičeni:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 21. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov