Index 
Protokoll
XML 198kPDF 299kWORD 80k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Redogörelse för verksamhetsprogrammet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
 3.Inkomna dokument
 4.Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021-2027 ***II - Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II - Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (fortsättning på debatten)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Situationen i Nicaragua (debatt)
 11.Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (debatt)
 12.Utländsk inblandning i demokratiska processer (debatt)
 13.EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Situationen i Tigray, Etiopien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Situationen i Tigray, Etiopien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Genèvekonventionens 70-årsjubileum (debatt)
 20.Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 ***II - Fonden för integrerad gränsförvaltning: instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering 2021-2027 ***II (debatt)
 21.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
 22.Informationssystemet för viseringar (VIS): handläggning av viseringsansökningar ***II - Informationssystemet för viseringar (VIS): villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem för VIS ***II (debatt)
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Redogörelse för verksamhetsprogrammet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Redogörelse för verksamhetsprogrammet för det slovenska ordförandeskapet (2021/2728(RSP))

Janez Janša (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, och Lívia Járóka, grupplös.

Talare: Janez Janša.

Talare: Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné och Jordi Solé.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka och Milan Zver.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Janez Janša.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/77/EG om fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, tillgångarna i Kol- och stålforskningsfonden (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - utskottet BUDG - Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 och (EU) 2019/1896 och upphävande av rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF i syfte att reformera informationssystemet för viseringar (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 vad gäller fastställandet av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för ändamål som gäller Informationssystemet för viseringar (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021-2027 ***II - Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II - Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Betänkande om järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS [2019/2191(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Dominique Riquet redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Izaskun Bilbao Barandica redogjorde för betänkandet.

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi för PPE-gruppen, Isabel García Muñoz för S&D-gruppen, Morten Petersen för Renew-gruppen, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sandra Pereira, för The Left-gruppen, Mario Furore, grupplös, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras och Jörgen Warborn.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 6.7.2021 (ändringsförslag - A9-0219/2021), punkt 16 i protokollet av den 6.7.2021 (slutomröstning - A9-0181/2021)

Tillkännagivande av röstresultaten: punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag - A9-0219/2021), punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning - A9-0181/2021).

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande respektive ändring i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen hade lagts fram till nedanstående ståndpunkt från rådet vid första behandlingen:

- Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)0318).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen meddelade att The Left-gruppen hade lämnat följande beslut till parlamentets talman om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

TRAN-utskottet: João Pimenta Lopes

PECH-utskottet: João Pimenta Lopes

Delegationen för förbindelserna med Palestina: João Pimenta Lopes

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: João Pimenta Lopes

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


6. Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (debatt)

Betänkande om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten [2021/2071(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa redogjorde för betänkandet.

Talare: Terry Reintke (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, och Maria Grapini för S&D-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 8 i protokollet av den 6.7.2021)


7. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om den preliminära överenskommelsen om följande:

Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Förslag till ändringsbudget nr 3/2021: överskott från budgetåret 2020
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3 till 2021 års allmänna budget: införande av överskottet från budgetåret 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ***
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbus-överenskommelsen: Protokollet om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2019
Betänkande om skydd av EU:s ekonomiska intressen - bedrägeribekämpning - årsrapport 2019 [2020/2246(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fonden för inre säkerhet ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Ändringsförslag till arbetsordningen
Betänkande om ändringsförslag till arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a [2021/2048(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 [2020/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 14 i protokollet av den 6.7.2021).


8. Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (fortsättning på debatten)

Betänkande om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten [2021/2071(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Första delen av debatten: punkt 6 i protokollet av den 6.7.2021)

Talare: Moritz Körner för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Silvia Modig, för The Left-gruppen, Tamás Deutsch, grupplös, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski och Eero Heinäluoma.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 18 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.29.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


10. Situationen i Nicaragua (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda, för The Left-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica och Alicia Homs Ginel.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro och Diana Riba i Giner, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 18 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).


11. Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Gheorghe-Vlad Nistor för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou och Manu Pineda, för The Left-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor och Željana Zovko, för PPE-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).


12. Utländsk inblandning i demokratiska processer (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000035/2021 från Raphaël Glucksmann, för särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utländsk inblandning i demokratiska processer (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann utvecklade frågan.

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Pierfrancesco Majorino för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Dace Melbārde för ECR-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos och Heidi Hautala.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000047/2021 från David McAllister och Maria Arena, för AFET-utskottet, till kommissionen: EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Fråga för muntligt besvarande O-000048/2021 från David McAllister och Maria Arena, för AFET-utskottet, au vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister och Maria Arena utvecklade frågorna.

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, och Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Jérôme Rivière för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz, för The Left-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius och Miriam Lexmann.

Talare: Anže Logar.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- David McAllister och Maria Arena, för AFET-utskottet, om EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 18 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0319)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0320)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Förslag till ändringsbudget nr 3/2021: överskott från budgetåret 2020
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3 till 2021 års allmänna budget: införande av överskottet från budgetåret 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)321)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ***
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)322)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Interbus-överenskommelsen: Protokollet om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)323)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2019
Betänkande om skydd av EU:s ekonomiska intressen - bedrägeribekämpning - årsrapport 2019 [2020/2246(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0337)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Fonden för inre säkerhet ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ändring eller avvisande av rådets ståndpunkt.)

FÖRSLAG OM AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)324).

Ändringsförslag till arbetsordningen
Betänkande om ändringsförslag till arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a [2021/2048(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av ändringsförslagen.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0330)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 [2020/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0331)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0332)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ändring eller avvisande av rådets ståndpunkt.)

FÖRSLAG OM AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)0325).


15. Situationen i Tigray, Etiopien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Tigray, Etiopien (2021/2778(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Hannes Heide för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, och Beata Kempa för ECR-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 17 i protokollet av den 6.7.2021)


16. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS
Betänkande om järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS [2019/2191(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

De handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19
Betänkande om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19 [2020/2117(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Gemensamt system för mervärdesskatt: tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Ändringsförslag till arbetsordningen
Betänkande om ändringsförslag till arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a [2021/2048(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 [2020/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073421/01 - 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Ansvariga ledamöter: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 × DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073422/01 - 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Ansvariga ledamöter: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, MIR162, MON810 and NK603
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, MIR162, MON810 and NK603, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073423/01 - 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Ansvariga ledamöter: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade majsen Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan Bt 11 (SYN-BTØ11-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073424/01 - 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Ansvariga ledamöter: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Sirpa Pietikäinen;

Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2019
Betänkande om skydd av EU:s ekonomiska intressen - bedrägeribekämpning - årsrapport 2019 [2020/2246(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi
Betänkande om inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi [2019/2158(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande
Betänkande om medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande [2020/2201(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Samarbetet mellan EU och Nato mot bakgrund av de transatlantiska förbindelserna
Betänkande om samarbetet mellan EU och Nato mot bakgrund av de transatlantiska förbindelserna [2020/2257(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020
Betänkande om den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020 [2020/2008(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Fonden för ett sammanlänkat Europa ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 20.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag, onsdagen den 7 juli 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021).


17. Situationen i Tigray, Etiopien (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Tigray, Etiopien (2021/2778(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 15 i protokollet av den 6.7.2021)

Talare: Idoia Villanueva Ruiz, för The Left-gruppen, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere och Isabel Santos.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) och Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.31.


19. Genèvekonventionens 70-årsjubileum (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genèvekonventionens 70-årsjubileum (2021/2779(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Fabienne Keller för Renew-gruppen, Damien Carême för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Malin Björk, för The Left-gruppen, och Kostas Papadakis, grupplös.

Talare: Ylva Johansson och Anže Logar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 ***II - Fonden för integrerad gränsförvaltning: instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering 2021-2027 ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cyrus Engerer för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Peter Kofod för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler och Gerolf Annemans.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 18 i protokollet av den 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande respektive ändring i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen hade lagts fram till nedanstående ståndpunkter från rådet vid första behandlingen:

- Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)0326).

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9).


21. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt [2019/2196(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Ondřej Kovařík för Renew-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula och Sunčana Glavak.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 18 i protokollet av den 7.7.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).


22. Informationssystemet för viseringar (VIS): handläggning av viseringsansökningar ***II - Informationssystemet för viseringar (VIS): villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem för VIS ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 och (EU) 2019/1896 och om upphävande av rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF i syfte att reformera informationssystemet för viseringar [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 när det gäller villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften som avser informationssystemet för viseringar [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, och Clare Daly, för The Left-gruppen.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 7.7.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 18 i protokollet av den 7.7.2021.


23. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


24. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 694.731/OJME).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy