Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 15k
Сряда, 7 юли 2021 г. - Страсбург

7. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Мерки, необходими за прилагането на Протокола относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана ***
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

Управление на активите на ЕОВС в ликвидация и на Изследователския фонд за въглища и стомана *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/77/ЕО за установяване на многогодишни финансови насоки за управлението на активите на ЕОВС в ликвидация, а след нейното приключване — на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Визова информационна система: обработка на визите***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕО) № 810/2009, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861, (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета за целите на реформирането на Визовата информационна система [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Визова информационна система (ВИС): условия за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ВИС ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 603/2013, (ЕС) 2016/794, (ЕС) 2018/1862, (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на установяването на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Визовата информационна система [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Създаване на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза
Доклад относно създаването на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза [2021/2071(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Глобалният режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС)
Предложение за резолюция B9-0371/2021;

Фонд за интегрирано управление на границите: Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за 2021 – 2027 г. ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство
Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство [2019/2196(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Граждански диалог и гражданско участие в процеса на вземане на решения в ЕС
Доклад относно гражданския диалог и гражданското участие в процеса на вземане на решения в ЕС [2020/2201(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Сътрудничество между ЕС и НАТО в контекста на трансатлантическите отношения
Доклад относно сътрудничеството между ЕС и НАТО в контекста на трансатлантическите отношения [2020/2257(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението
Доклад относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението [2020/2008(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч. (точка 18 от протокола от 7.7.2021 г).

Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност