Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

11. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 (2021/2781(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philippe Olivier, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, και Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου