Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 7 юли 2021 г. - Страсбург

12. Актуално състояние на прилагането на регламентите относно цифровия COVID сертификат на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Актуално състояние на прилагането на регламентите относно цифровия COVID сертификат на ЕС (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová и Nicolae Ştefănuță.

Изказа се Didier Reynders.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност