Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

12. Tρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Tρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ (2021/2782(RSP))

Ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Λουκάς Φουρλάς, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová και Nicolae Ştefănuță.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου