Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0300(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0203/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0203/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

16. Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Η Grace O'Sullivan παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rovana Plumb (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Pär Holmgren (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Agnès Evren, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gianantonio Da Re, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Peter Liese, Jytte Guteland, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Krzysztof Jurgiel, Πέτρος Κόκκαλης, Lídia Pereira, Delara Burkhardt, Martin Hojsík, Ville Niinistö, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Marlene Mortler, Günther Sidl, Pierre Karleskind, Patryk Jaki και César Luena.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (τροπολογίεςσημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τροπολογίεςσημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου