Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 7 juli 2021 - Strasbourg

20. Andra omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation
Resolutionsförslag B9-0370/2021.

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten
Betänkande om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten [2021/2071(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag)
Resolutionsförslag B9-0371/2021;

Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt
Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt [2019/2196(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 20.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag, torsdagen den 8 juli 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollet av den 8.7.2021).

Senaste uppdatering: 25 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy