Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 7 юли 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Внесени документи
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 24 – 25 юни 2021 г. (разискване)
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 6.Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени - Резултатите от изслушванията от 22 юни по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (разискване)
 7.Първо гласуване
 8.Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени - Резултатите от изслушванията от 22 юни по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (продължeние на разискването)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Работна програма на Комисията за 2022 г. (разискване)
 12.Актуално състояние на прилагането на регламентите относно цифровия COVID сертификат на ЕС (разискване)
 13.Европейска агенция по лекарствата ***I (разискване)
 14.Промяна на дневния ред
 15.Европейска агенция по лекарствата ***I (продължeние на разискването)
 16.Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I (разискване)
 17.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (разискване)
 18.Обявяване на резултатите от гласуването
 19.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (продължeние на разискването)
 20.Второ гласуване
 21.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (продължeние на разискването)
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан (разискване)
 24.Преглед на макроикономическата законодателна уредба (разискване)
 25.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 26.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 27.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 28.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 29.Обяснения на вот
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (256 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от гласувания (385 kb) Резултати от поименно гласуване (7053 kb) 
 
Протокол (256 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от гласувания (385 kb) Резултати от поименно гласуване (7053 kb) 
 
Протокол (91 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (102 kb) Резултати от поименно гласуване (135 kb) 
 
Протокол (355 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (266 kb) Резултати от поименно гласуване (1129 kb) 
Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност