Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 221kPDF 316kWORD 85k
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2021 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Eurooppa-neuvoston 24. ja 25. kesäkuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 6.Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (keskustelu)
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (jatkoa keskustelulle)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Komission työohjelma 2022 (keskustelu)
 12.EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annettujen asetusten täytäntöönpanon tilanne (keskustelu)
 13.Euroopan lääkevirasto ***I (keskustelu)
 14.Esityslistan muuttaminen
 15.Euroopan lääkevirasto ***I (jatkoa keskustelulle)
 16.Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma ***I (keskustelu)
 17.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (keskustelu)
 18.Äänestystulosten ilmoittaminen
 19.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)
 20.Toiset äänestykset
 21.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustaminen ja Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelu (keskustelu)
 24.Makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 26.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 27.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 28.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 29.Äänestysselitykset
 30.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.03.

Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron ja tuomitsi hollantilaiseen toimittajaan Peter R. de Vriesiin eilen Amsterdamissa kohdistetun hyökkäyksen, jossa tämä loukkaantui ampuma-aseen luodeista (puhemies totesi parlamentin seuraavan tilannetta).


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: ERTMS:n käyttöönottosuunnitelman arviointi
Mietintö rautateiden turvallisuudesta ja merkinannosta: Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottosuunnitelman arviointi [2019/2191(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0327)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Covid-19:n kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset
Mietintö covid-19-pandemian kauppaan liittyvistä näkökohdista ja vaikutuksista [2020/2117(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0328)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: täytäntöönpanovallan siirtäminen komissiolle tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle mainitun direktiivin tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0329)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 artiklan ja liitteen V muuttamisesta ja uuden 106 a artiklan lisäämisestä [2021/2048(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0330)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä lukuun ottamatta 213 artiklan 1 kohdan muutosta ja 223 artiklan muutosta, jotka tulevat voimaan, kun Euroopan parlamentin seuraavien, vuonna 2024 pidettävien vaalien jälkeinen ensimmäinen istuntojakso avataan.

Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2020 [2020/2124(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0331)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2019 [2020/2245(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0332)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija DAS-81419-2
Päätöslauselmaesitys B9-0372/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0333)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Päätöslauselmaesitys B9-0373/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0334)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, MIR162, MON810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
Päätöslauselmaesitys B9-0374/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0335)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Päätöslauselmaesitys B9-0375/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0336)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen - petosten torjunta - vuosikertomus 2019
Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petosten torjunta – vuosikertomus 2019 [2020/2246(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0337)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Merituulipuistojen ja muiden uusiutuvan energian järjestelmien vaikutus kalastusalaan
Mietintö merituulipuistojen ja muiden uusiutuvan energian järjestelmien vaikutuksesta kalastusalaan [2019/2158(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0338)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon
Mietintö kansalaiskeskusteluista ja kansalaisten osallistumisesta EU:n päätöksentekoon [2020/2201(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0345)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 28)

EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa
Mietintö EU:n ja Naton yhteistyöstä transatlanttisten suhteiden puitteissa [2020/2257(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0346)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 29)

Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen
Mietintä aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen” [2020/2008(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0347)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 30)

Verkkojen Eurooppa -väline **II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet (A9-0219/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0339)


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 15/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0048/2021 - C9-0239/2021 - 2021/2095(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0049/2021 - C9-0241/2021 - 2021/2096(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2021 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N9-0050/2021 - C9-0255/2021 - 2021/2104(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2021 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N9-0051/2021 - C9-0256/2021 - 2021/2105(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelusta Euroopan reaalitalouteen kohdistuvien vaikutusten sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden parantamiseksi (2020/2075(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Margarida Marques (A9-0212/2021)


4. Eurooppa-neuvoston 24. ja 25. kesäkuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 24. ja 25. kesäkuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (2021/2729(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Puheenvuorot: Simona Bonafè, Tineke Strik, Harald Vilimsky, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Sabrina Pignedoli, Paulo Rangel, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Mara Bizzotto, Assita Kanko, Marisa Matias, Antoni Comín i Oliveres, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Sergey Lagodinsky, Filip De Man, Robert Roos, Chris MacManus, Kinga Gál, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Anna Bonfrisco, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Benoît Lutgen, Pietro Bartolo, Jordan Bardella, Nicola Procaccini, Karlo Ressler, Andrius Kubilius, Kathleen Van Brempt, Lefteris Christoforou, Victor Negrescu, François-Xavier Bellamy ja Andreas Schieder.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Charles Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä yhtään pyyntöä liittyen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevaan päätökseen, josta ilmoitettiin maanantaina 5. heinäkuuta 2021 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.7.2021, kohta 8).

TRAN-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä.


6. Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa (2021/2780(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (2021/2789(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen ID-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Balázs Hidvéghi, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Jorge Buxadé Villalba, Konstantinos Arvanitis, Tiziana Beghin, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Paolo Borchia, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Enikő Győri, Isabel Wiseler-Lima, Marc Angel, Sophia in 't Veld, Diana Riba i Giner, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Seán Kelly, Klára Dobrev, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Susanna Ceccardi, György Hölvényi, Robert Biedroń, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Michaela Šojdrová, Bettina Vollath, Moritz Körner, Salima Yenbou, Jiří Pospíšil, Valérie Hayer, Marcel Kolaja ja Magdalena Adamowicz.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 8)


7. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ***
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitaminen *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten tehdyn päätöksen 2003/77/EY muuttamisesta [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumihakemusten käsittely ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EY) N:o 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/1896 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS kumoamisesta viisumitietojärjestelmän uudistamiseksi [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetusten (EU) N:o 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten vahvistamisen osalta [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi
Mietintö suuntaviivojen laatimisesta unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi [2021/2071(INI)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä (EU:n Magnitski-laki)
Päätöslauselmaesitys B9-0371/2021

Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021 - 2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus
Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2019/2196(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon
Mietintö kansalaiskeskusteluista ja kansalaisten osallistumisesta EU:n päätöksentekoon [2020/2201(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa
Mietintö EU:n ja Naton yhteistyöstä transatlanttisten suhteiden puitteissa [2020/2257(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen
Mietintä aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen” [2020/2008(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 18).


8. Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa (2021/2780(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (2021/2789(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 6)

Puheenvuorot: Pierre Karleskind, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Ivars Ijabs, Karen Melchior ja Asger Christensen.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) ja Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Isabel Wiseler-Lima ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley ja Marc Angel S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Ramona Strugariu, Michal Šimečka ja Pierre Karleskind Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Gwendoline Delbos-Corfield, Alexandra Geese, Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Erik Marquardt, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Monika Vana, Eleonora Evi, Katrin Langensiepen, Piernicola Pedicini, Jutta Paulus, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Daniel Freund ja Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Malin Björk The Left -ryhmän puolesta Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvista EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkauksista Unkarissa (2021/2780(RSP)) (B9-0412/2021)

- Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Andrey Slabakov, Dominik Tarczyński, Cristian Terheş, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski ja Ladislav Ilčić ECR-ryhmän puolesta ja Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth ja László Trócsányi Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvista EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkauksista Unkarissa (2021/2780(RSP)) (B9-0413/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 13.28.)


Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

PECH-valiokunta: Ladislav Ilčić.

Päätös tulee voimaan tänään.


11. Komission työohjelma 2022 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2022 (2021/2781(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philippe Olivier ID-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniela Rondinelli.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annettujen asetusten täytäntöönpanon tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annettujen asetusten täytäntöönpanon tilanne (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová ja Nicolae Ştefănuță.

Didier Reynders käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Euroopan lääkevirasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Nicolás González Casares esitteli mietinnön.

Stella Kyriakides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta ja Frédérique Ries Renew-ryhmän puolesta.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 15)


14. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti seuraavaa muutosta esityslistaan:

äänestys erityisvaliokuntien ja tutkintavaliokunnan jäsenmääristä: huomenna torstaina 8. heinäkuuta 2021.

Määräajat:

- päätösehdotus: tänään keskiviikkona 7. heinäkuuta 2021 klo 17.30

- tarkistukset: tänään klo 19.30

- erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: tänään klo 21.30.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen, ja esityslistaa muutettiin vastaavasti


15. Euroopan lääkevirasto ***I (jatkoa keskustelulle)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 13)

Puheenvuorot: Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira ja Alessandra Moretti.

Stella Kyriakides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 20 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).


16. Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Grace O'Sullivan esitteli mietinnön.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rovana Plumb (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pär Holmgren (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnès Evren PPE-ryhmän puolesta, Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta ja María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gianantonio Da Re ID-ryhmän puolesta, Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Edina Tóth, Peter Liese, Jytte Guteland, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lídia Pereira, Delara Burkhardt, Martin Hojsík, Ville Niinistö, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Marlene Mortler, Günther Sidl, Pierre Karleskind, Patryk Jaki ja César Luena.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 20 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).


17. Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000031/2021 – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (B9-0026/2021)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli kysymyksen.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Maria da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Ivars Ijabs Renew-ryhmän puolesta ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 19 ja istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 21)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

18. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ***
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0340)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

Selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitaminen *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten tehdyn päätöksen 2003/77/EY muuttamisesta [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0341)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumihakemusten käsittely ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EY) N:o 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/1896 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS kumoamisesta viisumitietojärjestelmän uudistamiseksi [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty. (P9_TA(2021)0342)

Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetusten (EU) N:o 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten vahvistamisen osalta [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty. (P9_TA(2021)0343)

Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi
Mietintö suuntaviivojen laatimisesta unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi [2021/2071(INI)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0348)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 31)

EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä (EU:n Magnitski-laki)
Päätöslauselmaesitys B9-0371/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0349)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 32)

Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021 - 2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 27)

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty. (P9_TA(2021)0344)

Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus
Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2019/2196(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0350)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 33)

Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon
Mietintö kansalaiskeskusteluista ja kansalaisten osallistumisesta EU:n päätöksentekoon [2020/2201(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0345)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 28)

EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa
Mietintö EU:n ja Naton yhteistyöstä transatlanttisten suhteiden puitteissa [2020/2257(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0346)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 29)

Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen
Mietintä aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen” [2020/2008(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0347)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 30)


19. Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)

Suullisesti vastattava kysymys O-000031/2021Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (B9-0026/2021)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 17)

Puheenvuorot: Elena Lizzi ID-ryhmän puolesta, Izabela-Helena Kloc ECR-ryhmän puolesta, Marc Botenga The Left -ryhmän puolesta, Angelika Niebler, Josianne Cutajar, Mauri Pekkarinen, Krzysztof Jurgiel, Pernille Weiss, Lina Gálvez Muñoz, Henna Virkkunen, Patrizia Toia, Angelika Winzig ja Carlos Zorrinho.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 21)


20. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Euroopan lääkevirasto ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten
Päätöslauselmaesitys B9-0370/2021.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi
Mietintö suuntaviivojen laatimisesta unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi [2021/2071(INI)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä (EU:n Magnitski-laki)
Päätöslauselmaesitys B9-0371/2021

Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus
Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2019/2196(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 20.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 8. heinäkuuta 2021 klo 9.00 (istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 2).


21. Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)

Suullisesti vastattava kysymys O-000031/2021Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (B9-0026/2021)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 17 ja istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 19)

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman, Robert Hajšel ja Tomislav Sokol.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta tutkimusta ja innovointia varten (2021/2524(RSP)) (B9-0370/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 20 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 19.37.)


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

22. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.31.


23. Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustaminen ja Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustaminen ja Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelu (2021/2757(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, César Luena S&D-ryhmän puolesta, Catherine Chabaud Renew-ryhmän puolesta, Grace O'Sullivan Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp The Left -ryhmän puolesta, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Francisco Guerreiro, Clara Aguilera, Stéphane Bijoux ja Caroline Roose.

Puheenvuorot: Virginijus Sinkevičius ja Anže Logar.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, César Luena S&D-ryhmän puolesta, Catherine Chabaud Renew-ryhmän puolesta, Grace O'Sullivan Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Anja Hazekamp The Left -ryhmän puolesta Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustamisesta ja Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelusta (2021/2757(RSP)) (B9-0369/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys).


24. Makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelu (keskustelu)

Mietintö makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelusta Euroopan reaalitalouteen kohdistuvien vaikutusten sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden parantamiseksi [2020/2075(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Margarida Marques esitteli mietinnön.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Billy Kelleher Renew-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Enikő Győri, Lídia Pereira, Joachim Schuster, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Michiel Hoogeveen, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Brando Benifei, Ernest Urtasun, João Pimenta Lopes, Pedro Marques, Marek Belka ja Lina Gálvez Muñoz.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys).


25. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Ahmadreza Djalalin tapaus Iranissa (2021/2785(RSP))

- Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0381/2021)

- Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0382/2021)

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Ignazio Corrao ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0383/2021)

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0386/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0387/2021)

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski ja Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0395/2021)

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta Ahmadreza Djalalin tapauksesta Iranissa (B9-0399/2021).

II.   Hongkong ja erityisesti Apple Dailyn tapaus (2021/2786(RSP))

- Manu Pineda The Left -ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0384/2021)

- Reinhard Bütikofer, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Sven Giegold, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Sara Matthieu, Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield ja Rosa D'Amato Verts/ALE-ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0385/2021)

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0388/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0389/2021)

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0390/2021)

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta Hongkongista ja erityisesti Apple Dailyn tapauksesta (B9-0391/2021).

III.   Kuolemanrangaistus Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapaukset (2021/2787(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left -ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0392/2021)

- Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Sven Giegold, Ignazio Corrao ja Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0393/2021)

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0394/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0396/2021)

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca ja Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0397/2021)

- Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapauksista (B9-0398/2021).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


26. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 liitteiden II ja VII muuttamisesta (C(2021)04146 - 2021/2772(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (C(2021)04250 - 2021/2771(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) 2016/1139 täydentämisestä Itämeren lohen purkamisvelvoitetta koskevista eritelmistä vuosiksi 2021–2023 (C(2021)04330 - 2021/2770(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 täydentämisestä vahvistamalla tyyppihyväksyttäessä moottoriajoneuvoja älykkäiden nopeusavustinjärjestelmien osalta ja tyyppihyväksyttäessä näitä järjestelmiä erillisinä teknisinä yksiköinä sovellettavia erityisiä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisen asetuksen liitteen II muuttamisesta (C(2021)04455 - 2021/2774(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta eläintukijärjestelmiin tai eläimiin liittyviin tukitoimenpiteisiin sisältyvien seuraamussääntöjen osalta (C(2021)04462 - 2021/2773(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta (C(2021)04611 - 2021/2775(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/47/EU muuttamisesta tyyppihyväksyntälainsäädännön muuttamisen seurauksena ajoneuvoluokissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi (C(2021)04623 - 2021/2776(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2019/2201 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä säännöistä pohjankatkaravun pyyntiä Skagerrakissa koskevien reaaliaikaisten pyyntikieltojen täytäntöön panemiseksi (C(2021)04733 - 2021/2790(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II ja IV muuttamisesta saostettujen fosfaattisuolojen ja -johdannaisten lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi (C(2021)04743 - 2021/2793(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä malliasiakirjan kolmansien maiden kanssa sovittavia yhteistyöjärjestelyjä varten sisältävien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2021)04786 - 2021/2792(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


27. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, akrinatriinin, Bacillus pumilus QST 2808:n, etirimolin, pentiopyradin, pikloraamin ja Pseudomonas sp:n kannan DSMZ 13134 jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070113/06 - 2021/2791(RPS) - määräaika: 2. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


28. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron 1/2021 - Pääluokka IX -Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot V/AB-02/T/21, V/AB-03/T/21, V/AB-04/C/21, V/AB-05/C/21, V/AB-06/C/21, V/AB-07/A/21 ja V/AB-08/A/21- Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot INF 4/2021 ja INF 6/2021 - Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot 1-INF/2021 ja 2-INF/2021 - Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron DEC 1/2021 - Pääluokka VII - Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot DEC 13/2021 ja DEC 14/2021 - Pääluokka III - Komissio.


29. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


30. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


31. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 694.731/OJJE).


32. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.10.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Estyneet:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö