Index 
Notulen
XML 223kPDF 330kWORD 85k
Woensdag 7 juli 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Ingekomen stukken
 4.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (debat)
 7.Eerste stemming
 8.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (voortzetting van het debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2022 (debat)
 12.Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (debat)
 13.Europees Geneesmiddelenbureau ***I (debat)
 14.Wijziging van de agenda
 15.Europees Geneesmiddelenbureau ***I (voortzetting van het debat)
 16.Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I (debat)
 17.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (debat)
 18.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 19.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 20.Tweede stemming
 21.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (debat)
 24.Herziening van het macro-economische wetgevingskader (debat)
 25.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 26.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 27.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 28.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 29.Stemverklaringen
 30.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.03 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, die de aanval op de Nederlandse journalist Peter R. De Vries veroordeelt, die gisteren in Amsterdam werd neergeschoten (de Voorzitter laat weten dat het Parlement de situatie nauwlettend volgt).


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Spoorwegveiligheid en -seingeving: beoordeling van de voortgang bij de invoering van het ERTMS
Verslag over spoorwegveiligheid en -seingeving: beoordeling van de voortgang bij de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0327)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
Verslag over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 [2020/2117(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0328)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de betekenis van de termen die in sommige bepalingen worden gebruikt, te bepalen *
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de betekenis van de termen die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te bepalen [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0329)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement
Verslag tot wijziging van de artikelen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 van en bijlage V bij het Reglement van het Europees Parlement, en tot invoeging van een nieuw artikel 106 bis [2021/2048(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0330)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode, met uitzondering van de wijzigingen van artikel 213, lid 1, en artikel 223, die in werking treden bij aanvang van de eerste vergaderperiode na de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, die in 2024 plaatsvinden.

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarlijks verslag 2020
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarlijks verslag 2020 [2020/2124(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0331)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2020/2245(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0332)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2
Ontwerpresolutie B9-0372/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0333)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Ontwerpresolutie B9-0373/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0334)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, MIR162, MON810 en NK603 combineren
Ontwerpresolutie B9-0374/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0335)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Ontwerpresolutie B9-0375/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0336)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

Bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019
Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019 [2020/2246(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0337)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

De gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie
Verslag over de gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie [2019/2158(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0338)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
Verslag over burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU [2020/2201(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0345)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 28)

Samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen
Verslag over de samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen [2020/2257(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0346)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 29)

Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
Verslag over de veroudering van het oude continent - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020 [2020/2008(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0347)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 30)

Connecting Europe Facility **II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Dominique Riquet (A9-0219/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist om het standpunt van de Raad goed te keuren of te wijzigen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld. (P9_TA(2021)0339)


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0048/2021 - C9-0239/2021 - 2021/2095(GBD))

verwezen naar

bevoegd:

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0049/2021 - C9-0241/2021 - 2021/2096(GBD))

verwezen naar

bevoegd:

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 7/2021 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N9-0050/2021 - C9-0255/2021 - 2021/2104(GBD))

verwezen naar

bevoegd:

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 8/2021 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N9-0051/2021 - C9-0256/2021 - 2021/2105(GBD))

verwezen naar

bevoegd:

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht (2020/2075(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)


4. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (2021/2729(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, Tineke Strik, Harald Vilimsky, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Sabrina Pignedoli, Paulo Rangel, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Mara Bizzotto, Assita Kanko, Marisa Matias, Antoni Comín i Oliveres, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Sergey Lagodinsky, Filip De Man, Robert Roos, Chris MacManus, Kinga Gál, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Anna Bonfrisco, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Benoît Lutgen, Pietro Bartolo, Jordan Bardella, Nicola Procaccini, Karlo Ressler, Andrius Kubilius, Kathleen Van Brempt, Lefteris Christoforou, Victor Negrescu, François-Xavier Bellamy en Andreas Schieder.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Charles Michel.

Het debat wordt gesloten.


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 5 juli 2021 (punt 8 van de notulen van 5.7.2021).

De commissie TRAN kon dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


6. Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (2021/2780(RSP))

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2021/2789(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de Fractie The Left, Balázs Hidvéghi, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Jorge Buxadé Villalba, Konstantinos Arvanitis, Tiziana Beghin, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Paolo Borchia, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Enikő Győri, Isabel Wiseler-Lima, Marc Angel, Sophia in 't Veld, Diana Riba i Giner, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Seán Kelly, Klára Dobrev, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Susanna Ceccardi, György Hölvényi, Robert Biedroń, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Michaela Šojdrová, Bettina Vollath, Moritz Körner, Salima Yenbou, Jiří Pospíšil, Valérie Hayer, Marcel Kolaja en Magdalena Adamowicz.

(Voortzetting van het debat: punt 8 van de notulen van 7.7.2021)


7. Eerste stemming

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

Beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Visuminformatiesysteem (VIS): visumverwerking***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluiten 2004/512/EG en 2008/633/JBZ van de Raad, met het oog op de herziening van het Visuminformatiesysteem [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Visuminformatiesysteem (VIS): voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor het VIS ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen met het oog op het Visuminformatiesysteem [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
Verslag over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting [2021/2071(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
Ontwerpresolutie B9-0371/2021;

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer: Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid 2021-2027 ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2019/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
Verslag over burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU [2020/2201(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen
Verslag over de samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen [2020/2257(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
Verslag over de veroudering van het oude continent - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020 [2020/2008(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 18 van de notulen van 7.7.2021).


8. Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (2021/2780(RSP))

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2021/2789(RSP))

(Begin van het debat: punt 6 van de notulen van 7.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Pierre Karleskind, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Ivars Ijabs, Karen Melchior en Asger Christensen.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) en Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Isabel Wiseler-Lima en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley en Marc Angel, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Ramona Strugariu, Michal Šimečka en Pierre Karleskind, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Gwendoline Delbos-Corfield, Alexandra Geese, Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Erik Marquardt, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Monika Vana, Eleonora Evi, Katrin Langensiepen, Piernicola Pedicini, Jutta Paulus, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Daniel Freund en Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, en Malin Björk, namens de Fractie The Left, over de schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (2021/2780(RSP)) (B9-0412/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Andrey Slabakov, Dominik Tarczyński, Cristian Terheş, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, en Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth en László Trócsányi, over de schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (2021/2780(RSP)) (B9-0413/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 13.28 uur geschorst.)


VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


10. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement van de ECR-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

commissie PECH: Ladislav Ilčić

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


11. Werkprogramma van de Commissie voor 2022 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2022 (2021/2781(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Philippe Olivier, namens de ID-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, en Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


12. Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de Fractie The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová en Nicolae Ştefănuță.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


13. Europees Geneesmiddelenbureau ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Nicolás González Casares licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, en Frédérique Ries, namens de Renew-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 15 van de notulen van 7.7.2021)


14. Wijziging van de agenda

De Voorzitter stelt de volgende wijziging voor in de agenda:

Stemming over het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie: morgen, donderdag 8 juli 2021.

Indieningstermijnen:

- Ontwerpbesluit: vandaag, woensdag 7 juli 2021 om 17.30 uur

- Amendementen: vandaag om 19.30 uur

- Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: vandaag om 21.30 uur.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt dienovereenkomstig gewijzigd.


15. Europees Geneesmiddelenbureau ***I (voortzetting van het debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 7.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira en Alessandra Moretti.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 20 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 4 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


16. Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Grace O'Sullivan licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Rovana Plumb (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Pär Holmgren (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Agnès Evren, namens de PPE-Fractie, Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie, en María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Gianantonio Da Re, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Jytte Guteland, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lídia Pereira, Delara Burkhardt, Martin Hojsík, Ville Niinistö, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Marlene Mortler, Günther Sidl, Pierre Karleskind, Patryk Jaki en César Luena.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 20 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 4 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


17. Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2021 van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (B9-0026/2021)

Cristian-Silviu Buşoi licht de vraag toe.

Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Maria da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, Maria-Manuel Leitão-Marques, namens de S&D-Fractie, Ivars Ijabs, namens de Renew-Fractie, en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 19 van de notulen van 7.7.2021 en punt 21 van de notulen van 7.7.2021)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

18. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [09399/2021 – C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0340)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [COM(2020)0321 – C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0341)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Visuminformatiesysteem (VIS): visumverwerking ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluiten 2004/512/EG en 2008/633/JBZ van de Raad, met het oog op de herziening van het Visuminformatiesysteem - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

(Een meerderheid van de leden van het Parlement is vereist om het standpunt van de Raad te wijzigen of te verwerpen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld (P9_TA(2021)0342)

Visuminformatiesysteem (VIS): voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor het VIS ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen met het oog op het Visuminformatiesysteem [05951/1/2021 – C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

(Een meerderheid van de leden van het Parlement is vereist om het standpunt van de Raad te wijzigen of te verwerpen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld (P9_TA(2021)0343)

Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
Verslag over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting [2021/2071(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0348)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
Ontwerpresolutie B9-0371/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0349)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer: Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid 2021-2027 ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid [06487/2/2021 – C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

(Een meerderheid van de leden van het Parlement is vereist om het standpunt van de Raad te verwerpen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld (P9_TA(2021)0344)

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2019/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0350)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 33)

Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
Verslag over burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU [2020/2201(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0345)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 28)

Samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen
Verslag over de samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen [2020/2257(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0346)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 29)

Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
Verslag over de veroudering van het oude continent - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020 [2020/2008(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE (commissie EMPL)

Aangenomen (P9_TA(2021)0347)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 30)


19. Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2021 van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (B9-0026/2021)

(Begin van het debat: punt 17 van de notulen van 7.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Elena Lizzi, namens de ID-Fractie, Izabela-Helena Kloc, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, namens de Fractie The Left, Angelika Niebler, Josianne Cutajar, Mauri Pekkarinen, Krzysztof Jurgiel, Pernille Weiss, Lina Gálvez Muñoz, Henna Virkkunen, Patrizia Toia, Angelika Winzig en Carlos Zorrinho.

(Voortzetting van het debat: punt 21 van de notulen van 7.7.2021)


20. Tweede stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021.

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
Verslag over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting [2021/2071(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
Ontwerpresolutie B9-0371/2021;

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2019/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Er kan worden gestemd tot 20.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 8 juli 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 8.7.2021).


21. Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2021 van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (B9-0026/2021)

(Begin van het debat: punt 17 van de notulen van 7.7.2021 en punt 19 van de notulen van 7.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, Robert Hajšel en Tomislav Sokol.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, over een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (2021/2524(RSP)) (B9-0370/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 20 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 4 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 19.37 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

22. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.31 uur hervat.


23. Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (2021/2757(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, César Luena, namens de S&D-Fractie, Catherine Chabaud, namens de Renew-Fractie, Grace O'Sullivan, namens de Verts/ALE-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Francisco Guerreiro, Clara Aguilera, Stéphane Bijoux en Caroline Roose.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en Anže Logar.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, César Luena, namens de S&D-Fractie, Catherine Chabaud, namens de Renew-Fractie, Grace O'Sullivan, namens de Verts/ALE-Fractie en Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, over de vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (2021/2757(RSP)) (B9-0369/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


24. Herziening van het macro-economische wetgevingskader (debat)

Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Margarida Marques licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Billy Kelleher, namens de Renew-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Enikő Győri, niet-fractiegebonden lid, Lídia Pereira, Joachim Schuster, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Michiel Hoogeveen, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Brando Benifei, Ernest Urtasun, João Pimenta Lopes, Pedro Marques, Marek Belka en Lina Gálvez Muñoz.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


25. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP))

- Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0381/2021);

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0382/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Ignazio Corrao en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0383/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0386/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0387/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski en Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0395/2021);

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (B9-0399/2021).

II.   Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (2021/2786(RSP))

- Manu Pineda, namens de Fractie The Left, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0384/2021);

- Reinhard Bütikofer, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Sven Giegold, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Sara Matthieu, Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield en Rosa D'Amato, namens de Verts/ALE-Fractie, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0385/2021);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0388/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0389/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0390/2021);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (B9-0391/2021).

III.   De doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti, namens de Fractie The Left (B9-0392/2021);

- Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Sven Giegold, Ignazio Corrao en Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (B9-0393/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (B9-0394/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (B9-0396/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca en Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (B9-0397/2021);

- Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (B9-0398/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


26. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en VII bij Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad (C(2021)04146 - 2021/2772(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten (C(2021)04250 - 2021/2771(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de specificaties voor de aanlandingsverplichting voor zalm in de Oostzee voor de periode 2021-2023 (C(2021)04330 - 2021/2770(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad met uitvoeringsbepalingen voor de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de systemen voor intelligente snelheidsondersteuning betreft en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden en tot wijziging van bijlage II bij die verordening (C(2021)04455 - 2021/2774(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 wat betreft de sanctieregels in het kader van de steunregelingen voor dieren of diergebonden bijstandsmaatregelen (C(2021)04462 - 2021/2773(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot verlenging van de referentieperiode als vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/1429 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak (C(2021)04611 - 2021/2775(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft wijzigingen van de benamingen van voertuigcategorieën ten gevolge van de gewijzigde typegoedkeuringswetgeving (C(2021)04623 - 2021/2776(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2201 wat betreft bepaalde voorschriften voor de uitvoering van realtimesluitingen voor de visserij op Noordse garnaal in het Skagerrak (C(2021)04733 - 2021/2790(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van neergeslagen fosfaatzouten en derivaten daarvan als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten (C(2021)04743 - 2021/2793(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen met een modeldocument voor samenwerkingsovereenkomsten met derde landen (C(2021)04786 - 2021/2792(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


27. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregel dat onder de regelgevingsprocedure met toetsing valt, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram en Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 in of op bepaalde producten (D070113/06 - 2021/2791(RPS) - termijn: 2 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


28. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving 1/2021 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen V/AB-02/T/21, V/AB-03/T/21, V/AB-04/C/21, V/AB-05/C/21, V/AB-06/C/21, V/AB-07/A/21 en V/AB-08/A/21- Afdeling V - Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen INF 4/2021 en INF 6/2021 - Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 29, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen 1-INF/2021 en 2-INF/2021 - Afdeling IV - Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 1/2021 - Afdeling VII - Comité van de Regio’s.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 13/2021 en DEC 14/2021 - Afdeling III - Commissie.


29. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


30. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


31. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 694.731/OJJE).


32. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 25 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid