Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

2. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κατόπιν σύστασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Βουλευτών, αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Jan Zahradil, για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του Κώδικα Δεοντολογίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 στοιχείο α) του Κώδικα Δεοντολογίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Η κύρωση συνίσταται σε επίπληξη.

Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον εν λόγω βουλευτή στις 7 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 177 του Κανονισμού, ο Jan Zahradil μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση της κύρωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου