Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2196(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0183/2021

Συζήτηση :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0350

Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

4. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0351)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0352)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)

Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0370/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0353)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 36)

Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης
Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης [2021/2071(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0348)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0371/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0349)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν [2019/2196(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0350)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 33).

Παρεμβάσεις

- Maria Arena, για να ζητήσει να τροποποιηθεί ο τίτλος του ψηφίσματος σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ) (B9-0371/2021) (ο Πρόεδρος απαντά ότι το αίτημα θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου)·

- Grace O'Sullivan (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ακόλουθο ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - επιτροπή ENVI.

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου