Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 22k
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg

6. Eerste stemming
CRE

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 en B9-0399/2021, door Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Emma Wiesner, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan en Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo en Marco Campomenosi, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 en B9-0391/2021, door Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu en Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 en B9-0398/2021, door Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Karin Karlsbro, namens de Renew-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan en Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over de doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021);

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 en B9-0405/2021, door Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White en Isabel Wiseler-Lima, namens de PPE-Fractie, Javi López en Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans en María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Nikolaj Villumsen, over de situatie in Nicaragua (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 en B9-0411/2021, door Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou en Manu Pineda, namens de Fractie The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić en Fabio Massimo Castaldo, over de onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021;

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021.

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021.

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).

Het woord wordt gevoerd door:

Nicolás González Casares, vóór de opening van de eerste stemronde, die verzoekt om terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - commissie ENVI.

Er zal over het verzoek worden gestemd na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid