Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Четвъртък, 8 юли 2021 г. - Страсбург

22. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, ІІІ и IV към Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета с цел добавяне на материалите и производните, получени чрез топлинно окисляване, като категория съставни материали на ЕС продуктите за наторяване (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

подпомагащи: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 по отношение на задължението за представяне на лицензии за износ на ориз (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението за загатвания на официални наименования на спиртни напитки или географски указания на спиртни напитки и тяхното използване в описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, различни от спиртните напитки, за които е направено загатването (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 по отношение на оценката на уведомленията, подавани от националните компетентни органи до Комисията, и включването на цикатризаторите с ATC код D03AX и фармацевтичната форма „ларви на мухи“ в списъка на лекарствените продукти, които не трябва да са с нанесени показатели за безопасност (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за изпълнение на това задължение за оповестяване (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 4 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, ENVI

Последно осъвременяване: 22 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност