Показалец 
Протокол
XML 213kPDF 315kWORD 84k
Четвъртък, 8 юли 2021 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Състав на политическите групи
 4.Обявяване на резултатите от гласуването
 5.Трудови права в Бангладеш (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Трудови права в Бангладеш (продължeние на разискването)
 8.Устойчиво увеличение на цените на суровините и строителните материали в Европа (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран
  
9.2.Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"
  
9.3.Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Второ гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (разискване)
 16.Достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването - Въздействие на кризата, предизвикана от Covid-19, върху сектора на въздухоплаването (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 23.Петиции
 24.Внесени документи
 25.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 26.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 27.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 28.График на следващите заседания
 29.Закриване на заседанието
 30.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че председателят на Парламента, вследствие на препоръка от Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, е решил да наложи санкция на Jan Zahradil за неспазване на задълженията за деклариране, посочени в член 4, парагра2, буква ж) от Кодекса за поведение на членовете на ЕП, разгледан в светлината на член 1, буква а) от Кодекса за поведение на членовете на ЕП в съчетание с член 35, параграф 4 от Правилника за дейността. Наложената санкция е порицание.

Решението беше съобщено на засегнатия член на ЕП на 7 юли 2021 г.

В съответствие с член 177 от Правилника за дейността Jan Zahradil разполага със срок от две седмици от уведомлението за санкцията, за да внесе в Бюрото обжалване по вътрешен ред срещу това решение.


3. Състав на политическите групи

Luisa Regimenti вече не е e независим член и се присъедини към групата PPE, считано от 8 юли 2021 г.


4. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейска агенция по лекарствата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0351)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0352)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации
Предложение за резолюция B9-0370/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0353)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 36)

Създаване на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза
Доклад относно създаването на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза [2021/2071(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0348)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Глобалният режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС)
Предложение за резолюция B9-0371/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0349)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство
Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство [2019/2196(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0350)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33).

Изказвания

- Maria Arena, за да поиска промяна на заглавието на резолюцията относно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС) (B9-0371/2021) (председателят отговори, че искането ще бъде предадено на компетентните органи и на председателя на Парламента);

- Grace O'Sullivan (докладчик), за да поиска следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - комисия ENVI.

Това искане ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 11 от протокола от 8.7.2021 г.).


5. Трудови права в Бангладеш (разискване)

Изявление на Комисията: Трудови права в Бангладеш (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Svenja Hahn, от името на групата Renew, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ID, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата The Left, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki и Leila Chaibi.

(Продължение на разискването: точка 7 от протокола от 8.7.2021 г.)


6. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 и B9-0399/2021 от Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere и Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Jytte Guteland, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Emma Wiesner, от името на групата Renew, Ernest Urtasun и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan и Charlie Weimers, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo и Marco Campomenosi, относно случая на Ахмадреза Джалали в Иран (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 и B9-0391/2021 от Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu и Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли" (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 и B9-0398/2021 от Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer и Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Marc Tarabella, от името на групата S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans и Karin Karlsbro, от името на групата Renew, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan и Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Преглед на макроикономическата законодателна уредба
Доклад относно прегледа на макроикономическата законодателна уредба с цел подобряване на въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност [2020/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Положението в Никарагуа
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 и B9-0405/2021от Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White и Isabel Wiseler Lima, от името на групата PPE, Javi López и Pedro Marques, от името на групата S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans и María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo и Nikolaj Villumsen, относно положението в Никарагуа (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите
Общо предложение за резолюция внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 и B9-0411/2021 от Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor и Željana Zovko, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques и Tonino Picula, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou и Manu Pineda, от името на групата The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić и Fabio Massimo Castaldo,относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан
Предложение за резолюция B9-0369/2021;

Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени
Предложение за резолюция B9-0412/2021.

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Европейска агенция по лекарствата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации
Предложение за резолюция B9-0370/2021.

Гласуването ще продължи до 11 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч. (точка 11 от протокола от 8.7.2021 г.).

Изказвания

Nicolás González Casares, преди откриването на първия период на гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Европейска агенция по лекарствата [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - комисия ENVI.

Това искане ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 11 от протокола от 8.7.2021 г.).


7. Трудови права в Бангладеш (продължeние на разискването)

Изявление на Комисията: Трудови права в Бангладеш (2021/2756(RSP))

(Начало на разискването: точка 5 от протокола от 8.7.2021 г.)

Изказаха се Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah и Miguel Urbán Crespo.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Разискването приключи.


8. Устойчиво увеличение на цените на суровините и строителните материали в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Устойчиво увеличение на цените на суровините и строителните материали в Европа (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Pascal Arimont, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Nicola Danti, от името на групата Renew, Henrike Hahn, от името на групата Verts/ALE, и Marco Campomenosi, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini и Krzysztof Hetman.

Изказа се Mairead McGuinness.

Разискването приключи.


9. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 25 от протокола от 7.7.2021 г.)


9.1. Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран

Предложения за резолюция B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 и B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias и Dominique Bilde представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Javier Zarzalejos, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата Renew, Jakop G. Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki и Evin Incir.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 13 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 19 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).


9.2. Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"

Предложения за резолюция B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 и B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga и Manu Pineda представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се François-Xavier Bellamy, от името на групата PPE, и Maria Arena, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne и Dita Charanzová (председателят реагира на наблюденията, направени от Bert-Jan Ruissen по време на изказването му).

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 13 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 19 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).


9.3. Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити

Предложения за резолюция B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 и B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Maria Arena, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Elżbieta Kruk, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir и Pierfrancesco Majorino.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 13 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 19 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 12.37 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.00 ч.


11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран
Общо предложение за резолюция RC-B9-0382/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0355)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 38)

Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"
Общо предложение за резолюция RC-B9-0385/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0356)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 39)

Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити
Общо предложение за резолюция RC-B9-0392/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0357)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 40)

Преглед на макроикономическата законодателна уредба
Доклад относно прегледа на макроикономическата законодателна уредба с цел подобряване на въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност [2020/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0358)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 41)

Положението в Никарагуа
Общо предложение за резолюция RC-B9-0400/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0359)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 42)

Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите
Общо предложение за резолюция RC-B9-0406/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0360)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 43)

Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан
Предложение за резолюция B9-0369/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0361)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 44)

Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени
Предложение за резолюция B9-0412/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0362)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 45)

Европейска агенция по лекарствата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0351)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (665 „за“, 20 „против“, 11 въздържали се)

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0352)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (603 „за“, 90 „против“, 3 въздържали се)

Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации
Предложение за резолюция B9-0370/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0353)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 36)

(Заседанието е прекъснато в 13.04 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.47 ч.


13. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Числен състав на специалните комисии и на анкетната комисия
Предложение за решение, внесено съгласно членове 207 и 208 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно числения състав на специалните комисии и на анкетната комисия (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран
Общо предложение за резолюция RC-B9-0382/2021;

Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"
Общо предложение за резолюция RC-B9-0385/2021;

Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити
Общо предложение за резолюция RC-B9-0392/2021;

Преглед на макроикономическата законодателна уредба
Доклад относно прегледа на макроикономическата законодателна уредба с цел подобряване на въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност [2020/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Положението в Никарагуа
Общо предложение за резолюция RC-B9-0400/2021/REV;

Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите
Общо предложение за резолюция RC-B9-0406/2021;

Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан
Предложение за резолюция B9-0369/2021;

Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени
Предложение за резолюция B9-0412/2021.

Гласуването ще продължи до 15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч. (точка 19 от протокола от 8.7.2021 г.).

(Заседанието е прекъснато в 13.49 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.36 ч.


15. Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (разискване)

Изявление на Комисията: Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Michal Wiezik, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Katalin Cseh, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Annika Bruna, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro и Caroline Roose.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия г.


16. Достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването - Въздействие на кризата, предизвикана от Covid-19, върху сектора на въздухоплаването (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000049/2021 зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri и Sandra Pereira, от името на комисията EMPL, към Комисията: Достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването (B9-0030/2021)

Въпрос с искане за устен отговор O-000033/2021 зададен от Karima Delli, от името на комисията TRAN, към Комисията: Въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19 върху сектора на въздухоплаването (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová и Karima Delli развиха въпросите.

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar и Agnes Jongerius.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 16.18 ч.)


17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.30 ч.


18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят съобщи, че председателят на Парламента получи от групата PPE следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ENVI: Luisa Regimenti на мястото на Maria Spyraki

Това решение влиза в сила днес.


19. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Числен състав на специалните комисии и на анкетната комисия
Предложение за решение B9-0414/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0354)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 37)

Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран
Общо предложение за резолюция RC-B9-0382/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0355)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 38)

(Предложението за резолюция B9-0381/2021 отпада.)

Хонконг, по-специално случаят на вестник "Епъл дейли"
Общо предложение за резолюция RC-B9-0385/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0356)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 39)

(Предложението за резолюция B9-0384/2021 отпада.)

Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-Ховаити
Общо предложение за резолюция RC-B9-0392/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0357)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 40)

Преглед на макроикономическата законодателна уредба
Доклад относно прегледа на макроикономическата законодателна уредба с цел подобряване на въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност [2020/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0358)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 41)

Положението в Никарагуа
Общо предложение за резолюция RC-B9-0400/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0359)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 42)

(Предложението за резолюция B9-0402/2021 отпада.)

Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите
Общо предложение за резолюция RC-B9-0406/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0360)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 43)

(Предложението за резолюция B9-0408/2021 отпада.)

Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан
Предложение за резолюция B9-0369/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0361)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 44)

Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени
Предложение за резолюция B9-0412/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0362)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 45)


20. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


21. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


22. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, ІІІ и IV към Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета с цел добавяне на материалите и производните, получени чрез топлинно окисляване, като категория съставни материали на ЕС продуктите за наторяване (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

подпомагащи: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 по отношение на задължението за представяне на лицензии за износ на ориз (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението за загатвания на официални наименования на спиртни напитки или географски указания на спиртни напитки и тяхното използване в описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, различни от спиртните напитки, за които е направено загатването (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 по отношение на оценката на уведомленията, подавани от националните компетентни органи до Комисията, и включването на цикатризаторите с ATC код D03AX и фармацевтичната форма „ларви на мухи“ в списъка на лекарствените продукти, които не трябва да са с нанесени показатели за безопасност (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за изпълнение на това задължение за оповестяване (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 4 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, ENVI


23. Петиции

Петиции от № 0601-21 до № 0710-21 са вписани в регистъра на 8 юли 2021 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 8 юли 2021 г. Председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


24. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по отношение на създаването на рамка за европейска цифрова самоличност (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO, JURI, LIBE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно потребителските кредити (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. по отношение на ограниченията за достъп до водите на Съюза (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, REGI

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 с цел подобряване на предвидимостта за държавите членки и изясняване на процедурите за уреждане на спорове при предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база ДДС и на база БНД (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Предложение за резолюция относно застаряването на икономиката (B9-0364/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky Bernhard Zimniok. Предложение за резолюция относно Цифровия сертификат на ЕС за COVID (B9-0367/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


25. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 1 юли 2021 г.)

комисия LIBE

- Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа (2021/2103(INI))
(подпомагаща: EMPL, JURI)

комисия AFET

- Пътна карта на ЕСВД относно изменението на климата и отбраната (2021/2102(INI))

комисия REGI

- Ролята на политиката на сближаване за насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ (2021/2101(INI))

- Политиката на сближаване като инструмент за намаляване на различията в здравеопазването и засилване на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването (2021/2100(INI))

комисия PETI

- Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.: оправомощаване на гражданите и защита на техните права (2021/2099(INI))

комисия EMPL

- Психичното здраве в цифровия свят на труда (2021/2098(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия ECON

- Европейска рамка за данъка, удържан при източника (2021/2097(INI))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 10 юни 2021 г.)

комисия FEMM

- Постигане на икономическа независимост на жените чрез предприемачество и самостоятелна заетост (2021/2080(INI))

комисия REGI

- Островите и политиката на сближаване: настоящо положение и бъдещи предизвикателства (2021/2079(INI))
(подпомагаща: AGRI)


26. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Изменение на Директива 2013/34/ЕС, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014 по отношение на корпоративната отчетност във връзка с устойчивостта (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията на 5, 6 и 7 юли 2021 г. ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


28. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 13 септември 2021 г. до 16 септември 2021 г.


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.33 ч.


30. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Извинени:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 22 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност