Seznam 
Zápis
XML 186kPDF 302kWORD 80k
Čtvrtek, 8. července 2021 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Členství v politických skupinách
 4.Oznámení výsledků hlasování
 5.Pracovní práva v Bangladéši (rozprava)
 6.První hlasování
 7.Pracovní práva v Bangladéši (pokračování rozpravy)
 8.Soustavný růst cen surovin a stavebního materiálu v Evropě (rozprava)
 9.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
9.1.Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu
  
9.2.Hongkong, zejména kauza Apple Daily
  
9.3.Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Druhé hlasování
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (rozprava)
 16.Důstojné pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání v letectví – Dopad krize COVID-19 na odvětví letecké dopravy (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Oznámení výsledků hlasování
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 23.Petice
 24.Předložení dokumentů
 25.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 26.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 27.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 28.Termín příštího dílčího zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 30.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Sdělení předsednictví

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu se v návaznosti na doporučení poradního výboru pro chování poslanců rozhodl uložit sankci Janu Zahradilovi za nedodržení oznamovacích povinností uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. g) kodexu chování ve spojení s čl. 1 písm. a) kodexu a ve spojení s čl. 35 odst. 4 jednacího řádu. Sankce má formu udělení důtky.

Toto rozhodnutí bylo dotčenému poslanci oznámeno dne 7. července 2021.

V souladu s článkem 177 jednacího řádu může Jan Zahradil ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno uložení sankce, podat vnitřní odvolání k předsednictvu.


3. Členství v politických skupinách

Luisa Regimenti již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 8. července 2021 se členkou skupiny PPE.


4. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0351)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0352)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

Nový EVP pro výzkum a inovace
Návrh usnesení B9-0370/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0353)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

Vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
Zpráva o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU [2021/2071(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0348)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon)
Návrh usnesení B9-0371/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0349)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru
Zpráva o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru [2019/2196(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0350)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33).

Vystoupení

- Maria Arena, aby požádala o změnu názvu usnesení o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon) (B9-0371/2021) (předsedající odpověděl, že žádost bude postoupena příslušným útvarům a předsedovi Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (zpravodajka) s žádostí, aby byla níže uvedená věc vrácena v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - výbor ENVI.

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021).


5. Pracovní práva v Bangladéši (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní práva v Bangladéši (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Svenja Hahn za skupinu Renew, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Dominique Bilde za skupinu ID, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu The Left, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki a Leila Chaibi.

(pokračování rozpravy: bod 7 zápisu ze dne 8.7.2021)


6. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere a Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Jytte Guteland za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Emma Wiesner za skupinu Renew, Ernest Urtasun a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan a Charlie Weimers za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo a Marco Campomenosi a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 a B9-0399/2021, o případu Ahmadrezy Džalálího v Íránu (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hongkong, zejména kauza Apple Daily
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu a Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 a B9-0391/2021, o Hongkongu, zejména případu deníku Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Marc Tarabella za skupinu S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Karin Karlsbro za skupinu Renew, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan a Eugen Jurzyca za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 a B9-0398/2021, o trestu smrti v Saudské Arábii, zejména případech Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Revize makroekonomického legislativního rámce
Zpráva o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti [2020/2075(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situace v Nikaragui
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White a Isabel Wiseler Lima za skupinu PPE, Javi López a Pedro Marques za skupinu S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans a María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić a Carlo Fidanza za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo a Nikolaj Villumsen a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 a B9-0405/2021, o situaci v Nikaragui (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor a Željana Zovko za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques a Tonino Picula za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou a Manu Pineda za skupinu The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 a B9-0411/2021, o potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP) (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu
Návrh usnesení B9-0369/2021;

Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu
Návrh usnesení B9-0412/2021.

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Nový EVP pro výzkum a inovace
Návrh usnesení B9-0370/2021.

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00 (bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021).

Vystoupení

Nicolás González Casares před zahájením prvního hlasování s žádostí, aby byla níže uvedená věc vrácena v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

- Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - výbor ENVI.

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021).


7. Pracovní práva v Bangladéši (pokračování rozpravy)

Prohlášení Komise: Pracovní práva v Bangladéši (2021/2756(RSP))

(začátek rozpravy: bod 5 zápisu ze dne 8.7.2021)

Vystoupili: Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah a Miguel Urbán Crespo.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Rozprava skončila.


8. Soustavný růst cen surovin a stavebního materiálu v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Soustavný růst cen surovin a stavebního materiálu v Evropě (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pascal Arimont za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Nicola Danti za skupinu Renew, Henrike Hahn za skupinu Verts/ALE, a Marco Campomenosi za skupinu ID.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Vystoupili: Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini a Krzysztof Hetman.

Vystoupila Mairead McGuinness.

Rozprava skončila.


9. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 25 zápisu ze dne 7.7.2021.)


9.1. Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu

Návrhy usnesení B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 a B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias a Dominique Bilde uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Javier Zarzalejos za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu Renew, Jakop G. Dalunde za skupinu Verts/ALE, Marco Campomenosi za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki a Evin Incir.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).


9.2. Hongkong, zejména kauza Apple Daily

Návrhy usnesení B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 a B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga a Manu Pineda uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: François-Xavier Bellamy za skupinu PPE, a Maria Arena za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Hilde Vautmans za skupinu Renew, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne a Dita Charanzová (předsedající reagoval na poznámky, které během svého vystoupení pronesl Bert-Jan Ruissen).

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).


9.3. Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího

Návrhy usnesení B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 a B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Elżbieta Kruk za skupinu ECR, Emmanuel Maurel za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir a Pierfrancesco Majorino.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 8.7.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:37.)


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:00.


11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu
Společný návrh usnesení RC-B9-0382/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0355)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

Hongkong, zejména kauza Apple Daily
Společný návrh usnesení RC-B9-0385/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0356)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího
Společný návrh usnesení RC-B9-0392/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0357)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

Revize makroekonomického legislativního rámce
Zpráva o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti [2020/2075(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0358)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

Situace v Nikaragui
Společný návrh usnesení RC-B9-0400/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0359)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

Potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
Společný návrh usnesení RC-B9-0406/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0360)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu
Návrh usnesení B9-0369/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0361)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 44)

Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu
Návrh usnesení B9-0412/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0362)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)

Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0351)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (665 pro, 20 proti, 11 zdržení se)

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0352)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (603 pro, 90 proti, 3 zdržení se)

Nový EVP pro výzkum a inovace
Návrh usnesení B9-0370/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0353)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:47.


13. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Početní složení zvláštních výborů a vyšetřovacího výboru
Návrh rozhodnutí, který v souladu s články 207 a 208 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení zvláštních výborů a vyšetřovacího výboru (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu
Společný návrh usnesení RC-B9-0382/2021;

Hongkong, zejména kauza Apple Daily
Společný návrh usnesení RC-B9-0385/2021;

Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího
Společný návrh usnesení RC-B9-0392/2021;

Revize makroekonomického legislativního rámce
Zpráva o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti [2020/2075(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situace v Nikaragui
Společný návrh usnesení RC-B9-0400/2021/REV;

Potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
Společný návrh usnesení RC-B9-0406/2021;

Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu
Návrh usnesení B9-0369/2021;

Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu
Návrh usnesení B9-0412/2021.

Hlasovat bylo možné do 15:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30 (bod 19 zápisu ze dne 8.7.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:49.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:36.


15. Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (rozprava)

Prohlášení Komise: Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michal Wiezik za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Katalin Cseh za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Annika Bruna za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Anja Hazekamp za skupinu The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro a Caroline Roose.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


16. Důstojné pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání v letectví – Dopad krize COVID-19 na odvětví letecké dopravy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000049/2021, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri a Sandra Pereira za výbor EMPL Komisi: Důstojné pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání v letectví (B9-0030/2021)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000033/2021, kterou pokládá Karima Delli za výbor TRAN Komisi: Dopad krize COVID-19 na odvětví letecké dopravy (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová a Karima Delli rozvinuly otázky.

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Cláudia Monteiro de Aguiar za skupinu PPE, Johan Danielsson za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz za skupinu Renew, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Marco Campomenosi za skupinu ID, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar a Agnes Jongerius.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:18.)


17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:30.


18. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny PPE toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ENVI: Luisa Regimenti, kterou je nahrazena Maria Spyraki

Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnešním dnem.


19. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Početní složení zvláštních výborů a vyšetřovacího výboru
Návrh rozhodnutí B9-0414/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2021)0354)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 37)

Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu
Společný návrh usnesení RC-B9-0382/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0355)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

(Návrh usnesení B9-0381/2021 se nebere v potaz.)

Hongkong, zejména kauza Apple Daily
Společný návrh usnesení RC-B9-0385/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0356)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

(Návrh usnesení B9-0384/2021 se nebere v potaz.)

Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího
Společný návrh usnesení RC-B9-0392/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0357)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

Revize makroekonomického legislativního rámce
Zpráva o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti [2020/2075(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0358)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

Situace v Nikaragui
Společný návrh usnesení RC-B9-0400/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0359)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

(Návrh usnesení B9-0402/2021 se nebere v potaz.)

Potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
Společný návrh usnesení RC-B9-0406/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0360)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

(Návrh usnesení B9-0408/2021 se nebere v potaz.)

Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu
Návrh usnesení B9-0369/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0361)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 44)

Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu
Návrh usnesení B9-0412/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0362)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


22. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: IMCO

stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o vyhodnocení oznámení podaných příslušnými vnitrostátními orgány Komisi a o zařazení cikatrizantů s ATC kódem D03AX a lékové formy muší larvy na seznam léčivých přípravků, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. července 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Lhůta pro námitku: 4 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: ECON, ENVI


23. Petice

Petice č. 0601-21 až 0710-21 byly dne 8. července 2021 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda dne 8. července 2021 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


24. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, JURI, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013, pokud jde o omezení přístupu do vod Unie (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 s cílem zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit postupy pro řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Návrh usnesení o ekonomice stárnutí (B9-0364/2021)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky a Bernhard Zimniok. Návrh usnesení o digitálním certifikátu EU COVID (B9-0367/2021)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


25. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 1. července 2021)

výbor LIBE

- Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě (2021/2103(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

výbor AFET

- Plán ESVČ pro změnu klimatu a obranu (2021/2102(INI))

výbor REGI

- Úloha politiky soudržnosti v podpoře inovativní a inteligentní transformace a regionálního propojení IKT (2021/2101(INI))

- Politika soudržnosti jako nástroj pro snížení rozdílů ve zdravotnictví a zvýšení přeshraniční spolupráce v oblasti zdraví (2021/2100(INI))

výbor PETI

- Zpráva o občanství EU pro rok 2020 – Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv (2021/2099(INI))

výbor EMPL

- Duševní zdraví v digitálním věku (2021/2098(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Rámec pro evropskou srážkovou daň (2021/2097(INI))

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10. června 2021)

výbor FEMM

- Dosažení ekonomické nezávislosti žen prostřednictvím podnikání a samostatné výdělečné činnosti (2021/2080(INI))

výbor REGI

- Ostrovy a politika soudržnosti: současná situace a budoucí výzvy (2021/2079(INI))
(stanovisko: AGRI)


26. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání konaných ve dnech 5., 6. a 7. července 2021 budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku nadcházejícího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


28. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 13. září 2021 do 16. září 2021.


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:33.


30. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Omluven/a:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí