Indeks 
Protokol
XML 184kPDF 302kWORD 79k
Torsdag den 8. juli 2021 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.De politiske gruppers sammensætning
 4.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 5.Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (forhandling)
 6.Første afstemningsrunde
 7.Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (fortsat forhandling)
 8.Vedvarende prisstigning på råvarer og byggematerialer i Europa (forhandling)
 9.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
9.1.Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
  
9.2.Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
  
9.3.Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Anden afstemningsrunde
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (forhandling)
 16.Anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår i luftfartssektoren - Covid-19-krisens indvirkning på luftfarten (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 23.Andragender
 24.Modtagne dokumenter
 25.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 26.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 27.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 28.Tidspunkt for næste mødeperiode
 29.Hævelse af mødet
 30.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at Parlamentets formand efter henstilling fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd havde beluttet at pålægge Jan Zahradil en sanktion for manglende overholdelse af sine forpligtelser vedrørende erklæringer, jf. artikel 4, stk. 2, litra g), i adfærdskodeksen, læst i lyset af artikel 1, litra a), i adfærdskodeksen, sammenholdt med forretningsordenens artikel 35, stk. 4. Sanktionen bestod i en irettesættelse.

Denne afgørelse var blevet meddelt det berørte medlem den 7. juli 2021.

Jan Zahradil kunne i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 177 inden for en frist på to uger efter at være blevet underrettet om sanktionen til Præsidiet indgive en intern klage over denne afgørelse.


3. De politiske gruppers sammensætning

Luisa Regimenti var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig PPE-Gruppen med virkning fra den 8. juli 2021.


4. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0351)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0352)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

Et nyt EFR for forskning og innovation
Forslag til beslutning B9-0370/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0353)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget
Betænkning om udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget [2021/2071(INI)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0348)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov)
Forslag til beslutning B9-0371/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0349)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer
Betænkning om den årlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer [2019/2196(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0350)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33).

Indlæg

- Maria Arena for at anmode om, at titlen på beslutningen om den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov) (B9-0371/2021) blev ændret, (formanden svarede, at anmodningen ville blive fremsendt til de kompetente tjenestegrene og Parlamentets formand)

- Grace O'Sullivan (ordfører) for at anmode om, at følgende sag blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - ENVI.

Anmodningen ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag. (punkt 11 i protokollen af 8.7.2021)


5. Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Svenja Hahn for Renew-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, Helmut Scholz, for The Left-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki og Leila Chaibi.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 7 i protokollen af 8.7.2021)


6. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og forretningsordenens artikel 132, stk. 4, der erstattede beslutningsforslag B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 og B9-0399/2021, af Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere og Luděk Niedermayer, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Emma Wiesner, for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan og Charlie Weimers, for ECR-Gruppen, Marisa Matias, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Marco Campomenosi, om sagen om Ahmadreza Djalali i Iran (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og forretningsordenens artikel 132, stk. 4, der erstattede beslutningsforslag B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 og B9-0391/2021, af Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, for S&D-Gruppen, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne, for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu og Salima Yenbou, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, for ECR-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og forretningsordenens artikel 132, stk. 4, der erstattede beslutningsforslag B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 og B9-0398/2021, af Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Marc Tarabella, for S&D-Gruppen, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans og Karin Karlsbro, for Renew-Gruppen, Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan og Eugen Jurzyca, for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo, for The Left-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer
Betænkning om revisionen af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og den demokratiske ansvarlighed [2020/2075(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situationen i Nicaragua
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, der erstattede beslutningsforslag B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 og B9-0405/2021, af Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White og Isabel Wiseler Lima, for PPE-Gruppen, Javi López og Pedro Marques, for S&D-Gruppen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans og María Soraya Rodríguez Ramos, for Renew-Gruppen, Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić og Carlo Fidanza, for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Nikolaj Villumsen, om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, der erstattede beslutningsforslag B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 og B9-0411/2021, af Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor og Željana Zovko, for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques og Tonino Picula, for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, Sergey Lagodinsky, for Verts/ALE-Gruppen, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou og Manu Pineda, for The Left-Gruppen, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić og Fabio Massimo Castaldo, om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav
Forslag til beslutning B9-0369/2021;

Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament
Forslag til beslutning B9-0412/2021.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Et nyt EFR for forskning og innovation
Forslag til beslutning B9-0370/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 11.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13 heures (punkt 11 i protokollen af 8.7.2021).

Indlæg

Nicolás González Casares, inden åbningen af første afstemningsrunde, for at anmode om, at følgende sag blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4:

- Det Europæiske Lægemiddelagentur [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - ENVI.

Anmodningen ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag. (punkt 11 i protokollen af 8.7.2021).


7. Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (fortsat forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (2021/2756(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 5 i protokollen af 8.7.2021)

Talere: Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah og Miguel Urbán Crespo.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Vedvarende prisstigning på råvarer og byggematerialer i Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Vedvarende prisstigning på råvarer og byggematerialer i Europa (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pascal Arimont for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Nicola Danti for Renew-Gruppen, Henrike Hahn for Verts/ALE-Gruppen, og Marco Campomenosi for ID-Gruppen.

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Talere: Tiziana Beghin, løsgænger, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini og Krzysztof Hetman.

Taler: Mairead McGuinness.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 25 i protokollen af 7.7.2021).


9.1. Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran

Forslag til beslutning B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 og B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias og Dominique Bilde forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Javier Zarzalejos for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for Renew-Gruppen, Jakop G. Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki og Evin Incir.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 13 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 11 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 19 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).


9.2. Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily

Forslag til beslutning B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 og B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga og Manu Pineda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: François-Xavier Bellamy for PPE-Gruppen, og Maria Arena for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Talere: Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen, for The Left-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne og Dita Charanzová (formanden reagerede på de bemærkninger, som Bert-Jan Ruissen havde fremsat under sit indlæg).

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 13 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 11 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 19 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).


9.3. Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti

Forslag til beslutning B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 og B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Maria Arena for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen for Renew-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, Emmanuel Maurel, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir og Pierfrancesco Majorino.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 13 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 11 i protokollen af 8.7.2021 (ændringsforslag); punkt 19 i protokollen af 8.7.2021 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.37)


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.00.


11. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0382/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0355)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0385/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0356)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0392/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0357)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer
Betænkning om revisionen af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og den demokratiske ansvarlighed [2020/2075(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0358)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

Situationen i Nicaragua
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0400/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0359)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0406/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0360)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav
Forslag til beslutning B9-0369/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0361)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament
Forslag til beslutning B9-0412/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0362)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0351)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (665 for, 20 imod, 11 hverken/eller)

Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0352)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (603 for, 90 imod, 3 hverken/eller)

Et nyt EFR for forskning og innovation
Forslag til beslutning B9-0370/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0353)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

(Mødet udsat kl. 13.04.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.47.


13. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

De særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets talmæssige sammensætning
Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 207 og 208 af formandskonferencen, om de særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets talmæssige sammensætning (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0382/2021;

Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0385/2021;

Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0392/2021;

Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer
Betænkning om revisionen af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og den demokratiske ansvarlighed [2020/2075(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situationen i Nicaragua
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0400/2021/REV;

Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0406/2021;

Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav
Forslag til beslutning B9-0369/2021;

Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament
Forslag til beslutning B9-0412/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30 (punkt 19 i protokollen af 8.7.2021).

(Mødet udsat kl. 13.49.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.36.


15. Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michal Wiezik for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Katalin Cseh for Renew-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Annika Bruna for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Anja Hazekamp, for The Left-Gruppen, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro og Caroline Roose.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


16. Anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår i luftfartssektoren - Covid-19-krisens indvirkning på luftfarten (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000049/2021 af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri og Sandra Pereira, for EMPL, til Kommissionen: Anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår i luftfartssektoren (B9-0030/2021)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000033/2021 af Karima Delli, for TRAN, til Kommissionen: Covid-19-krisens indvirkning på luftfartssektoren (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová og Karima Delli begrundede forespørgslerne.

Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Cláudia Monteiro de Aguiar for PPE-Gruppen, Johan Danielsson for S&D-Gruppen, José Ramón Bauzá Díaz for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Sandra Pereira, for The Left-Gruppen, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar og Agnes Jongerius.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 16.18.)


17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.30.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand fra PPE-Gruppen havde modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ENVI: Luisa Regimenti i stedet for Maria Spyraki

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


19. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

De særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets talmæssige sammensætning
Forslag til afgørelse B9-0414/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0354)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0382/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0355)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

(Forslag til beslutning B9-0381/2021 bortfaldt).

Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0385/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0356)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

(Forslag til beslutning B9-0384/2021 bortfaldt).

Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0392/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0357)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer
Betænkning om revisionen af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og den demokratiske ansvarlighed [2020/2075(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0358)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

Situationen i Nicaragua
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0400/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0359)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

(Forslag til beslutning B9-0402/2021 bortfaldt).

Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0406/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0360)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

(Forslag til beslutning B9-0408/2021 bortfaldt).

Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav
Forslag til beslutning B9-0369/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0361)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament
Forslag til beslutning B9-0412/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0362)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)


20. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


21. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 med henblik på tilføjelse af termiske oxidationsmaterialer og derivater som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: IMCO

rådg. udv.:: ENVI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1237 for så vidt angår kravet om eksportlicens for ris (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår definitionen af hentydninger til forskriftsmæssige betegnelser for spiritus eller geografiske betegnelser for spiritus og deres anvendelse i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af andre spiritus end den spiritus, der hentydes til (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/161 for så vidt angår vurdering af nationale kompetente myndigheders indberetninger til Kommissionen og medtagelse af andre sårhelende midler med ATC-kode D03AX og lægemiddelformen fluelarver på listen over lægemidler, som ikke må være forsynet med sikkerhedselementerne (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. juli 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præciserer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Frist for indsigelse: 4 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: ECON, ENVI


23. Andragender

Andragenderne fra nr. 0601-21 til nr. 0710-21 var blevet optaget i registret den 8. juli 2021 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 8. juli 2021 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


24. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 for så vidt angår fastlæggelse af en ramme for en europæisk digital identitet (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkredit (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 for så vidt angår begrænsning af adgangen til EU-farvande (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, REGI

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 med henblik på at øge forudsigeligheden for medlemsstaterne og præcisere procedurerne for tvistbilæggelse ved overdragelsen af traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Forslag til beslutning om den aldrende økonomi (B9-0364/2021)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky og Bernhard Zimniok. Forslag til beslutning om EU's digitale covidcertifikat (B9-0367/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


25. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1. juli 2021)

LIBE

- Indskrænkning af råderummet for civilsamfundet i Europa (2021/2103(INI))
(rådg.udv.: EMPL, JURI)

AFET

- EU-Udenrigstjenestens køreplan for klimaændringer og forsvar (2021/2102(INI))

REGI

- Samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til at fremme innovativ og intelligent omstilling og regional IKT-konnektivitet (2021/2101(INI))

- Samhørighedspolitikken som et instrument til at mindske forskelle i sundhedsplejen og forbedre sundhedssamarbejdet på tværs af grænserne (2021/2100(INI))

PETI

- Rapport om unionsborgerskab 2020: styrkelse af borgerne og beskyttelse af deres rettigheder (2021/2099(INI))

EMPL

- Mental sundhed i den digitale arbejdsverden (2021/2098(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

ECON

- En europæisk ramme for kildeskat (2021/2097(INI))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 10. juni 2021)

FEMM

- Opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri og selvstændig virksomhed (2021/2080(INI))

REGI

- Øer og samhørighedspolitik: den nuværende situation og de fremtidige udfordringer (2021/2079(INI))
(rådg.udv.: AGRI)


26. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

DEVE

- Ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra møderne den 5, 6 og 7. juli 2021 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


28. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. september 2021 - 16. september 2021.


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.33.


30. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 30. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik