Index 
Notulen
XML 187kPDF 292kWORD 79k
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Samenstelling fracties
 4.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 5.Arbeidsrechten in Bangladesh (debat)
 6.Eerste stemming
 7.Arbeidsrechten in Bangladesh (voortzetting van het debat)
 8.Aanhoudende stijging van de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen in Europa (debat)
 9.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  9.1.Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
  9.2.Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
  9.3.De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Tweede stemming
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (debat)
 16.Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de luchtvaartsector - Gevolgen van de COVID-19-crisis voor de luchtvaart (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 23.Verzoekschriften
 24.Ingekomen stukken
 25.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 26.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 27.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 28.Rooster van de volgende vergaderingen
 29.Sluiting van de vergadering
 30.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement op aanbeveling van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden heeft besloten Jan Zahradil een sanctie op te leggen wegens niet-naleving van de opgaveverplichtingen van artikel 4, lid 2, punt g), van de Gedragscode, gelezen in het licht van artikel 1, punt a), van de Gedragscode, in samenhang met artikel 35, lid 4, van het Reglement. De sanctie bestaat uit een berisping.

Het betrokken lid is op 7 juli 2021 in kennis gesteld van dit besluit.

Overeenkomstig artikel 177 van het Reglement kan Jan Zahradil binnen twee weken na kennisgeving van de sanctie bij het Bureau intern beroep instellen.


3. Samenstelling fracties

Luisa Regimenti is met ingang van 8 juli 2021 geen niet-fractiegebonden lid meer en heeft zich aangesloten bij de PPE-Fractie.


4. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0351)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 34)

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0352)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 35)

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0353)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 36)

Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
Verslag over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting [2021/2071(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0348)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
Ontwerpresolutie B9-0371/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0349)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2019/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0350)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 33).

Het woord wordt gevoerd door:

- Maria Arena, die verzoekt om wijziging van de titel van de resolutie over de Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (B9-0371/2021) (de Voorzitter antwoordt dat het verzoek aan de bevoegde instanties en aan de Voorzitter van het Parlement zal worden doorgegeven);

- Grace O'Sullivan (rapporteur), die verzoekt om terugverwijzing van de volgende vraag naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - commissie ENVI.

Er zal over het verzoek worden gestemd na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).


5. Arbeidsrechten in Bangladesh (debat)

Verklaring van de Commissie: Arbeidsrechten in Bangladesh (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Svenja Hahn, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de Fractie The Left, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki en Leila Chaibi.

(Voortzetting van het debat: punt 7 van de notulen van 8.7.2021)


6. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 en B9-0399/2021, door Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Emma Wiesner, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan en Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo en Marco Campomenosi, over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 en B9-0391/2021, door Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu en Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 en B9-0398/2021, door Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Karin Karlsbro, namens de Renew-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan en Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over de doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021);

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 en B9-0405/2021, door Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White en Isabel Wiseler-Lima, namens de PPE-Fractie, Javi López en Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans en María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Nikolaj Villumsen, over de situatie in Nicaragua (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 en B9-0411/2021, door Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou en Manu Pineda, namens de Fractie The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić en Fabio Massimo Castaldo, over de onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021;

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021.

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021.

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).

Het woord wordt gevoerd door:

Nicolás González Casares, vóór de opening van de eerste stemronde, die verzoekt om terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - commissie ENVI.

Er zal over het verzoek worden gestemd na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).


7. Arbeidsrechten in Bangladesh (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Commissie: Arbeidsrechten in Bangladesh (2021/2756(RSP))

(Begin van het debat: punt 5 van de notulen van 8.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah en Miguel Urbán Crespo.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


8. Aanhoudende stijging van de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Aanhoudende stijging van de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen in Europa (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, Nicola Danti, namens de Renew-Fractie, Henrike Hahn, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini en Krzysztof Hetman.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.


9. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 25 van de notulen van 7.7.2021 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


9.1. Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran

Ontwerpresoluties B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 en B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias en Dominique Bilde lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Javier Zarzalejos, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de Renew-Fractie, Jakop G. Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


9.2. Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily

Ontwerpresoluties B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 en B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga en Manu Pineda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door François-Xavier Bellamy, namens de PPE-Fractie, en Maria Arena, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne en Dita Charanzová (de Voorzitter reageert op de opmerkingen die Bert-Jan Ruissen tijdens zijn toespraak maakt).

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).


9.3. De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti

Ontwerpresoluties B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 en B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, namens de Renew-Fractie, Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir en Pierfrancesco Majorino.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.37 uur geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.00 uur hervat.


11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0382/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0355)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0356)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 39)

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0392/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0357)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 40)

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0358)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 41)

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0400/2021/REV

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0359)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 42)

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0406/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0360)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 43)

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0361)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 44)

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0362)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 45)

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0351)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 34)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (665 voor, 20 tegen, 11 onthoudingen)

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0352)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 35)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (603 voor, 90 tegen, 3 onthoudingen)

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0353)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 36)

(De vergadering wordt om 13.04 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.47 uur hervat.


13. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie
Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig de artikelen 207 en 208 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, over het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0382/2021;

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021;

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0392/2021;

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021);

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0400/2021/REV;

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0406/2021;

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021;

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021.

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur (punt 19 van de notulen van 8.7.2021).

(De vergadering wordt om 13.49 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.36 uur hervat.


15. Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (debat)

Verklaring van de Commissie: Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michal Wiezik, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Annika Bruna, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro en Caroline Roose.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


16. Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de luchtvaartsector - Gevolgen van de COVID-19-crisis voor de luchtvaart (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000049/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri en Sandra Pereira, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de luchtvaartsector (B9-0030/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000033/2021 van Karima Delli, namens de commissie TRAN, aan de Commissie: De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de luchtvaartsector (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová en Karima Delli lichten de vragen toe.

Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar en Agnes Jongerius.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 16.18 uur geschorst.)


17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.30 uur hervat.


18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement van de PPE-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

commissie ENVI: Luisa Regimenti in plaats van Maria Spyraki

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


19. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie
Ontwerpbesluit B9-0414/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0354)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 37)

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0382/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0355)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)

(Ontwerpresolutie B9-0381/2021 komt te vervallen.)

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0356)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 39)

(Ontwerpresolutie B9-0384/2021 komt te vervallen.)

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0392/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0357)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 40)

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0358)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 41)

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0400/2021/REV

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0359)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 42)

(Ontwerpresolutie B9-0402/2021 komt te vervallen.)

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0406/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0360)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 43)

(Ontwerpresolutie B9-0408/2021 komt te vervallen.)

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0361)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 44)

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0362)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 45)


20. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


21. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


22. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van thermische-oxidatiematerialen en derivaten daarvan als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 wat betreft de verplichting om een uitvoercertificaat voor rijst over te leggen (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van zinspelingen op wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken of geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken en het gebruik ervan in de omschrijving, presentatie en etikettering van andere gedistilleerde dranken dan die waarop zinspeling wordt gemaakt (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 wat betreft de beoordeling van kennisgevingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de Commissie en de opneming van epulotica met ATC-code D03AX en de farmaceutische vorm “vliegenlarven” in de lijst van geneesmiddelen waarop de veiligheidskenmerken niet worden aangebracht (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad met preciseringen betreffende de inhoud en indiening van informatie die ondernemingen welke zijn onderworpen aan artikel 19 bis of artikel 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU, moeten publiceren over hun ecologisch duurzame economische activiteiten, alsmede de te volgen methode om aan deze informatieverplichting te voldoen (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 4 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, ENVI


23. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0601-21 tot en met 0710-21 zijn ingeschreven in het algemene register op 8 juli 2021, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 8 juli 2021 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


24. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

ITRE

advies:

IMCO, JURI, LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenkrediet (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

IMCO

advies:

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 wat betreft beperkingen op de toegang tot de wateren van de Unie (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

PECH

advies:

DEVE, ENVI, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen te verduidelijken (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

verwezen naar

bevoegd:

BUDG

2) van de leden

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Ontwerpresolutie over de vergrijzende economie (B9-0364/2021)

verwezen naar

bevoegd:

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky en Bernhard Zimniok. Ontwerpresolutie over het digitale EU-COVID-certificaat (B9-0367/2021)

verwezen naar

bevoegd:

LIBE


25. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 1 juli 2021)

commissie LIBE

- De steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Europa (2021/2103(INI))
(advies: EMPL, JURI)

commissie AFET

- De routekaart van de EDEO inzake klimaatverandering en defensie (2021/2102(INI))

commissie REGI

- De rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme transformatie en regionale ICT-connectiviteit (2021/2101(INI))

- Het cohesiebeleid als een instrument om verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te verbeteren (2021/2100(INI))

commissie PETI

- Verslag over het EU-burgerschap 2020 - Burgers meer zeggenschap geven en hun rechten beschermen (2021/2099(INI))

commissie EMPL

- Geestelijke gezondheid in de digitale arbeidswereld (2021/2098(INI))
(advies: FEMM)

commissie ECON

- Een Europees kader voor bronbelasting (2021/2097(INI))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 juni 2021)

commissie FEMM

- Economische onafhankelijkheid van vrouwen verwezenlijken via ondernemerschap en zelfstandige arbeid (2021/2080(INI))

commissie REGI

- Eilanden en cohesiebeleid: huidige situatie en toekomstige uitdagingen (2021/2079(INI))
(advies: AGRI)


26. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie DEVE

- Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014, wat betreft de rapportage van ondernemingen over duurzaamheid (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 5, 6 en 7 juli 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


28. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 13 september 2021 t/m 16 september 2021.


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.33 uur gesloten.


30. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid