Indeks 
Protokół
XML 186kPDF 306kWORD 80k
Czwartek, 8 lipca 2021 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Skład grup politycznych
 4.Ogłoszenie wyników głosowania
 5.Prawa pracownicze w Bangladeszu (debata)
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Prawa pracownicze w Bangladeszu (ciąg dalszy debaty)
 8.Utrzymujący się wzrost cen surowców i materiałów budowlanych w Europie (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
  
9.2.Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
  
9.3.Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Druga część głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (debata)
 16.Godne warunki pracy i zatrudnienia w sektorze lotnictwa - Wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na sektor lotnictwa (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Ogłoszenie wyników głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 23.Petycje
 24.Składanie dokumentów
 25.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 26.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 27.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 28.Kalendarz następnych posiedzeń
 29.Zamknięcie posiedzenia
 30.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Parlamentu, zgodnie z zaleceniem komitetu doradczego ds. postępowania posłów, postanowił nałożyć sankcję na Jana Zahradila za niewywiązanie się z obowiązku podania informacji wymaganych art. 4 ust. 2 lit. g) kodeksu postępowania, mając na uwadze art. 1 lit. a) kodeksu postępowania, i w powiązaniu z art. 35 ust. 4 Regulaminu. Sankcja ma postać nagany.

Poseł został poinformowany o decyzji w dniu 7 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 177 Regulaminu Jan Zahradil może w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o sankcji wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie wstrzymujące zastosowanie sankcji.


3. Skład grup politycznych

Luisa Regimenti przestała być posłanką niezrzeszoną i przystąpiła do grupy PPE ze skutkiem od dnia 8 lipca 2021 r.


4. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0351)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0352)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 35)

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji
Projekt rezolucji B9-0370/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0353)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 36)

Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
Sprawozdanie w sprawie opracowania wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii [2021/2071(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0348)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 31)

Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego)
Projekt rezolucji B9-0371/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0349)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 32)

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen [2019/2196(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0350)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 33).

Wystąpienia

- Maria Arena, aby poprosić o zmianę tytułu rezolucji w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego) (B9-0371/2021) (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany właściwym służbom i Przewodniczącemu Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (sprawozdawczyni), aby poprosić o odesłanie następującego dokumentu do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - komisja ENVI.

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021).


5. Prawa pracownicze w Bangladeszu (debata)

Oświadczenie Komisji: Prawa pracownicze w Bangladeszu (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (członkini Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Svenja Hahn w imieniu grupy Renew, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy The Left, Kostas Papadakis, niezrzeszony, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki i Leila Chaibi.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 7 protokołu z dnia 8.7.2021)


6. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 i B9-0399/2021, przez następujących posłów: Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Luděk Niedermayer, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Emma Wiesner, w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan i Charlie Weimers, w imieniu grupy ECR, Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo i Marco Campomenosi, w sprawie Ahmadrezy Djalalego (Iran) (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 i B9-0391/2021, przez następujących posłów: Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, w imieniu grupy S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu i Salima Yenbou, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Hongkongu, w szczególności sprawy dziennika Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 i B9-0398/2021, przez następujących posłów: Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Karin Karlsbro, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan i Eugen Jurzyca, w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie kary śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawy Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych
Sprawozdanie w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności [2020/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Sytuacja w Nikaragui
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 i B9-0405/2021, przez następujących posłów: Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White i Isabel Wiseler Lima, w imieniu grupy PPE, Javi López i Pedro Marques, w imieniu grupy S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans i María Soraya Rodríguez Ramos, w imieniu grupy Renew, Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić i Carlo Fidanza, w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo i Nikolaj Villumsen, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Represje wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 i B9-0411/2021, przez następujących posłów: Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky, w imieniu grupy Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou i Manu Pineda, w imieniu grupy The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie represji wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego
Projekt rezolucji B9-0369/2021;

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament
Projekt rezolucji B9-0412/2021.

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji
Projekt rezolucji B9-0370/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00 (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021).

Wystąpienia

Nicolás González Casares, przed pierwszą częścią głosowania, z wnioskiem o odesłanie następującego wniosku do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Europejska Agencja Leków [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - komisja ENVI.

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji. (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021).


7. Prawa pracownicze w Bangladeszu (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Komisji: Prawa pracownicze w Bangladeszu (2021/2756(RSP))

(Początek debaty: pkt 5 protokołu z dnia 8.7.2021)

Głos zabrali: Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah i Miguel Urbán Crespo.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.


8. Utrzymujący się wzrost cen surowców i materiałów budowlanych w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Utrzymujący się wzrost cen surowców i materiałów budowlanych w Europie (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Nicola Danti w imieniu grupy Renew, Henrike Hahn w imieniu grupy Verts/ALE i Marco Campomenosi w imieniu grupy ID.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tiziana Beghin, niezrzeszona, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 25 protokołu z dnia 7.7.2021)


9.1. Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)

Projekty rezolucji B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 i B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias i Dominique Bilde przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Javier Zarzalejos w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy Renew, Jakop G. Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki i Evin Incir.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (głosowanie końcowe).


9.2. Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily

Projekty rezolucji B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 i B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga i Manu Pineda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: François-Xavier Bellamy w imieniu grupy PPE i Maria Arena w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy The Left, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne i Dita Charanzová (Przewodniczący zareagował na uwagi, które w swoim wystąpieniu przedstawił Bert-Jan Ruissen).

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021 (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 8.7.2021 (głosowanie końcowe).


9.3. Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego

Projekty rezolucji B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 i B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen w imieniu grupy Renew, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel, w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir i Pierfrancesco Majorino.

Głos zabrał Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 8.7.2021 r. (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.37.)


10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.00.


11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0382/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0355)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 38)

Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0385/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0356)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 39)

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0392/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0357)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 40)

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych
Sprawozdanie w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności [2020/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0358)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 41)

Sytuacja w Nikaragui
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0400/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0359)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 42)

Represje wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0406/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0360)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 43)

Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego
Projekt rezolucji B9-0369/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0361)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 44)

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament
Projekt rezolucji B9-0412/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0362)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 45)

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0351)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (665 głosów za, 20 głosów przeciw, 11 głosów wstrzymujących się)

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0352)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 35)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (603 głosów za, 90 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się)

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji
Projekt rezolucji B9-0370/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0353)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 36)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.04.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.47.


13. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Skład liczbowy komisji specjalnych i komisji śledczej
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 207 i 208 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczbowego komisji specjalnych i komisji śledczej (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0382/2021;

Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0385/2021;

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0392/2021;

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych
Sprawozdanie w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności [2020/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Sytuacja w Nikaragui
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0400/2021/REV;

Represje wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0406/2021;

Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego
Projekt rezolucji B9-0369/2021;

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament
Projekt rezolucji B9-0412/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30 (pkt 19 protokołu z dnia 8.7.2021).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.49.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.36.


15. Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (debata)

Oświadczenie Komisji: Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Michal Wiezik w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Annika Bruna w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro i Caroline Roose.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


16. Godne warunki pracy i zatrudnienia w sektorze lotnictwa - Wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na sektor lotnictwa (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2021, które skierowali: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri i Sandra Pereira, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Godne warunki pracy i zatrudnienia w sektorze lotnictwa (B9-0030/2021)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000033/2021, które skierowała Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wpływ kryzysu związanego z COVID‑19 na sektor lotnictwa (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová i Karima Delli rozwinęły pytania.

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar w imieniu grupy PPE, Johan Danielsson w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz w imieniu grupy Renew, Rasmus Andresen w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar i Agnes Jongerius.

Głos zabrał Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.18.)


17. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.30.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu otrzymał od grupy PPE następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja ENVI: Luisa Regimenti zamiast Marii Spyraki

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


19. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Skład liczbowy komisji specjalnych i komisji śledczej
Projekt decyzji B9-0414/2021

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0354)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 37)

Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0382/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0355)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 38)

(Projekt rezolucji B9-0381/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0385/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0356)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 39)

(Projekt rezolucji B9-0384/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0392/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0357)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 40)

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych
Sprawozdanie w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności [2020/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0358)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 41)

Sytuacja w Nikaragui
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0400/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0359)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 42)

(Projekt rezolucji B9-0402/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Represje wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0406/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0360)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 43)

(Projekt rezolucji B9-0408/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego
Projekt rezolucji B9-0369/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0361)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 44)

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament
Projekt rezolucji B9-0412/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0362)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 45)


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


21. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


22. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów utlenianych termicznie i produktów pochodnych jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do obowiązku posiadania pozwolenia na wywóz ryżu (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w zakresie definicji odniesień do nazw prawnych napojów spirytusowych lub oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i ich stosowania w opisie, prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych innych niż te, których przedmiotowe odniesienia dotyczą (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 w odniesieniu do oceny powiadomień składanych do Komisji przez właściwe organy krajowe oraz włączenia leków zabliźniających o kodzie ATC D03AX i postaci farmaceutycznej larw muchy do wykazu produktów leczniczych, które nie zawierają zabezpieczeń (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 7 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, ENVI.


23. Petycje

Petycje nr 0601-21 – 0710-21 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 8 lipca 2021 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 8 lipca 2021 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz uściślenia procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki w dobie starzenia się społeczeństw (B9-0364/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (B9-0367/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


25. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1 lipca 2021 r.)

komisja LIBE

- Kurcząca się przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego w Europie (2021/2103(INI))
(opinia: EMPL, JURI)

komisja AFET

- Plan działania ESDZ w zakresie zmiany klimatu i obrony (2021/2102(INI))

komisja REGI

- Rola polityki spójności w promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji oraz regionalnych połączeń teleinformatycznych (2021/2101(INI))

- Polityka spójności jako instrument zmniejszania różnic w opiece zdrowotnej i zacieśniania transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia (2021/2100(INI))

komisja PETI

- Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r. Wzmacnianie pozycji obywateli i ochrona ich praw (2021/2099(INI))

komisja EMPL

- Zdrowie psychiczne w cyfrowym świecie pracy (2021/2098(INI))
(opinia: FEMM)

komisja ECON

- Europejskie ramy podatku u źródła (2021/2097(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 10 czerwca 2021 r.)

komisja FEMM

- Osiągnięcie przez kobiety niezależności ekonomicznej dzięki przedsiębiorczości i samozatrudnieniu (2021/2080(INI))

komisja REGI

- Wyspy i polityka spójności – obecna sytuacja i przyszłe wyzwania (2021/2079(INI))
(opinia: AGRI)


26. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja DEVE

- Zmiana dyrektyw 2013/34/UE, 2004/109/WE i 2006/43/WE oraz rozporządzenia (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z 5, 6 i 7 lipca 2021 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


28. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 13 września 2021 r. do 16 września 2021 r.


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.33.


30. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności