Index 
Proces-verbal
XML 189kPDF 293kWORD 80k
Joi, 8 iulie 2021 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Componența grupurilor politice
 4.Anunțarea rezultatelor votului
 5.Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (dezbatere)
 6.Prima sesiune de votare
 7.Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (continuarea dezbaterii)
 8.Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în Europa (dezbatere)
 9.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
9.1.Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran
  
9.2.Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily
  
9.3.Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti
 10.Reluarea ședinței
 11.Anunțarea rezultatelor votului
 12.Reluarea ședinței
 13.A doua sesiune de votare
 14.Reluarea ședinței
 15.Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (dezbatere)
 16.Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic (dezbatere)
 17.Reluarea ședinței
 18.Componența comisiilor și a delegațiilor
 19.Anunțarea rezultatelor votului
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 23.Petiții
 24.Depunere de documente
 25.Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 26.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 27.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 28.Calendarul următoarelor ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 30.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Comunicarea Președintelui

Președintele a comunicat că Președintele Parlamentului, în urma recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, a decis să impună o sancțiune lui Jan Zahradil pentru nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (g) din Codul de conduită, interpretat în lumina articolul 1 litera (a) din Codul de conduită, coroborat cu articolul 35 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Această decizie a fost notificată deputatului în cauză la 7 iulie 2021.

În conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură, Jan Zahradil dispune de două săptămâni de la data notificării sancțiunii pentru a introduce un recurs intern împotriva acestei decizii înaintea Biroului.


3. Componența grupurilor politice

Luisa Regimenti nu se mai numără printre deputații neafiliați, devenind membru al Grupului PPE de la 8 iulie 2021.


4. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Agenția Europeană pentru Medicamente ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0351)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 34)

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 ***I
Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0352)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 35)

Un nou SEC pentru cercetare și inovare
Propunere de rezoluție B9-0370/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0353)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 36)

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [2021/2071(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0348)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 31)

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)
Propunere de rezoluție B9-0371/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0349)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 32)

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen
Raport referitor la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2019/2196(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0350)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 33).

Intervenții

- Maria Arena, pentru a solicita modificarea titlului rezoluției referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE) (B9-0371/2021) (Președintele a răspuns că cererea va fi transmisă serviciilor competente și Președintelui Parlamentului);

- Grace O'Sullivan (raportoare), pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură:
Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - ENVI.

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 11 al PV din 8.7.2021).


5. Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Christophe Hansen, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Svenja Hahn, în numele Grupului Renew, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului The Left, Kostas Papadakis, neafiliat, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki și Leila Chaibi.

(Continuarea dezbaterii: punctul 7 al PV din 8.7.2021)


6. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran
Propunere comună de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul144 alineatul(5) și articolul132 alineatul(4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 și B9-0399/2021, de Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere și Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Emma Wiesner, în numele Grupului Renew Europe, Ernest Urtasun și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan și Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo și Marco Campomenosi, referitoare la cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 și B9-0391/2021, de Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu și Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 și B9-0398/2021, de Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer și Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans și Karin Karlsbro, în numele Grupului Renew Europe, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan și Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic
Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a responsabilității democratice [2020/2075(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situația din Nicaragua
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 și B9-0405/2021, de Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White și Isabel Wiseler Lima, în numele Grupului PPE, Javi López și Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans și María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew Europe, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo și Nikolaj Villumsen, referitoare la la situația din Nicaragua (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 și B9-0411/2021, de Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou și Manu Pineda, în numele Grupului The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic
Propunere de rezoluție B9-0369/2021;

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei
Propunere de rezoluție B9-0412/2021.

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Agenția Europeană pentru Medicamente ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 ***I
Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Un nou SEC pentru cercetare și inovare
Propunere de rezoluție B9-0370/2021.

Scrutinul va fi deschis până la ora 11.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 13.00 (punctul 11 al PV din 8.7.2021).

Intervenții

Nicolás González Casares, înainte de deschiderea primei sesiuni de vot, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură:

- Agenția Europeană pentru Medicamente [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - ENVI.

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 11 al PV din 8.7.2021).


7. Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (continuarea dezbaterii)

Declarație a Comisiei: Drepturile lucrătorilor în Bangladesh (2021/2756(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 5 al PV din 8.7.2021)

Au intervenit Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah și Miguel Urbán Crespo.

A intervenit Mairead McGuinness (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în Europa (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în Europa (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Pascal Arimont, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, Nicola Danti, în numele Grupului Renew, Henrike Hahn, în numele Grupului Verts/ALE, și Marco Campomenosi, în numele Grupului ID.

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Au intervenit Tiziana Beghin, neafiliată, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini și Krzysztof Hetman.

A intervenit Mairead McGuinness.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 25 al PV din 7.7.2021.)


9.1. Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluții B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 și B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias și Dominique Bilde au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Javier Zarzalejos, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Jakop G. Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki și Evin Incir.

A intervenit Mairead McGuinness (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 8.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 19 al PV din 8.7.2021 (vot final).


9.2. Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluții B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 și B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga și Manu Pineda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit François-Xavier Bellamy, în numele Grupului PPE, și Maria Arena, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

Au intervenit Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, în numele Grupului The Left, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne și Dita Charanzová (Președintele a reacționat la observațiile formulate de Bert-Jan Ruissen în intervenția sa).

A intervenit Mairead McGuinness (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 8.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 19 al PV din 8.7.2021 (vot final).


9.3. Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluții B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 și B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki și Miguel Urbán Crespo au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jan-Christoph Oetjen, în numele Grupului Renew, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Emmanuel Maurel, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir și Pierfrancesco Majorino.

A intervenit Mairead McGuinness (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 8.7.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 8.7.2021 (amendamente); punctul 19 al PV din 8.7.2021 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 12.37.)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.


11. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0382/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0355)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 38)

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0385/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0356)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 39)

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0392/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0357)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 40)

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic
Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a responsabilității democratice [2020/2075(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0358)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 41)

Situația din Nicaragua
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0400/2021/REV

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0359)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 42)

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0406/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0360)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 43)

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic
Propunere de rezoluție B9-0369/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0361)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 44)

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei
Propunere de rezoluție B9-0412/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0362)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 45)

Agenția Europeană pentru Medicamente ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0351)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 34)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (665 pentru, 20 împotrivă, 11 abțineri)

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 ***I
Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0352)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 35)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (603 pentru, 90 împotrivă, 3 abțineri)

Un nou SEC pentru cercetare și inovare
Propunere de rezoluție B9-0370/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0353)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 36)

(Ședința a fost suspendată la 13.04.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.47.


13. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă
Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolele 207 și 208 din Regulamentul de procedură, de Conferința președinților, privind componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0382/2021;

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0385/2021;

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0392/2021;

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic
Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a responsabilității democratice [2020/2075(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situația din Nicaragua
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0400/2021/REV;

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0406/2021;

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic
Propunere de rezoluție B9-0369/2021;

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei
Propunere de rezoluție B9-0412/2021.

Scrutinul va fi deschis până la 15.00.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 16.30 (punctul 19 al PV din 8.7.2021).

(Ședința a fost suspendată la 13.49.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.36.


15. Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Michal Wiezik, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, în numele Grupului Renew, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Annika Bruna, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Anja Hazekamp, în numele Grupului The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro și Caroline Roose.

A intervenit Adina-Ioana Vălean.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


16. Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000049/2021 adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri și Sandra Pereira, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației (B9-0030/2021)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000033/2021 adresată de Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Efectele crizei de COVID‑19 asupra sectorului aviatic (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová și Karima Delli au dezvoltat întrebările.

Adina-Ioana Vălean (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit Cláudia Monteiro de Aguiar, în numele Grupului PPE, Johan Danielsson, în numele Grupului S&D, José Ramón Bauzá Díaz, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar și Agnes Jongerius.

A intervenit Adina-Ioana Vălean.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 16.18.)


17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.30.


18. Componența comisiilor și a delegațiilor

Președintele a anunțat că Președintele Parlamentului a primit din partea Grupului PPE următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

ENVI: Luisa Regimenti care îl înlocuiește pe Maria Spyraki

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


19. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă
Propunere de decizie B9-0414/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0354)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 37)

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0382/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0355)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 38)

(Propunerea de rezoluție B9-0381/2021 a devenit caducă.)

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0385/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0356)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 39)

(Propunerea de rezoluție B9-0384/2021 a devenit caducă.)

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0392/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0357)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 40)

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic
Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a responsabilității democratice [2020/2075(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0358)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 41)

Situația din Nicaragua
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0400/2021/REV

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0359)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 42)

(Propunerea de rezoluție B9-0402/2021 a devenit caducă.)

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0406/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0360)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 43)

(Propunerea de rezoluție B9-0408/2021 a devenit caducă.)

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic
Propunere de rezoluție B9-0369/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0361)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 44)

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei
Propunere de rezoluție B9-0412/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0362)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 45)


20. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


21. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


22. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adăugării materiilor obținute prin oxidare termică și a derivațiilor acestora ca și categorie de materii componente în produsele fertilizante UE (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 6 iulie 2021

retrimis comisiei competente: IMCO

aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1237 în ceea ce privește obligația de a deține o licență de export pentru orez (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definiția aluziilor la denumirile legale ale băuturilor spirtoase sau la indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase și utilizarea acestora în descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, altele decât băuturile spirtoase la care se face aluzie (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/161 în ceea ce privește evaluarea notificărilor de către autoritățile naționale competente către Comisie și includerea cicatrizanților cu codul ATC D03AX și a formei farmaceutice „larve de muște” în lista medicamentelor care nu prezintă elemente de siguranță (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 4 luni de la data primirii 6 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ECON, ENVI


23. Petiții

Petițiile nr. 0601-21 - 0710-21 au fost înscrise în registrul general la data de 8 iulie 2021 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 8 iulie 2021 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


24. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

IMCO, JURI, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind creditele de consum (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ECON

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 în ceea ce privește restricțiile referitoare la accesul la apele Uniunii (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori previzibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Propunere de rezoluție referitoare la economia îmbătrânirii (B9-0364/2021)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky Bernhard Zimniok. Propunere de rezoluție referitoare la certificatul digital al UE privind COVID (B9-0367/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE


25. Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1 iulie 2021)

LIBE

- Reducerea spațiului de acțiune al societății civile în Europa (2021/2103(INI))
(aviz: EMPL, JURI)

AFET

- Foaia de parcurs a SEAE privind schimbările climatice și apărarea (2021/2102(INI))

REGI

- Rolul politicii de coeziune în promovarea unei transformări inovatoare și inteligente și conectivitatea TIC regională (2021/2101(INI))

- Politica de coeziune ca instrument de reducere a decalajelor din domeniul sănătății și de consolidare a cooperării transfrontaliere în materie de sănătate (2021/2100(INI))

PETI

- Raport privind cetățenia UE pentru anul 2020 - Capacitarea cetățenilor și protejarea drepturilor acestora (2021/2099(INI))

EMPL

- Sănătatea mintală în mediul de lucru digital (2021/2098(INI))
(aviz: FEMM)

ECON

- Un cadru european pentru impozitul reținut la sursă (2021/2097(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 10 iunie 2021)

FEMM

- Obținerea independenței economice a femeilor prin antreprenoriat și activități independente (2021/2080(INI))

REGI

- Insulele și politica de coeziune: situația actuală și provocările viitoare (2021/2079(INI))
(aviz: AGRI)


26. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Modificarea directivei 2013/34/UE, a directivei 2004/109/CE, a directivei 2006/43/CE și a regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ce privește publicarea de către întreprinderi a informațiilor legate de sustenabilitate (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesele-verbale ale ședințelor din 5, 6 și 7 iulie 2021 vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


28. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 13 septembrie 2021 și 16 septembrie 2021.


29. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 16.33.


30. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Absenți motivat

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 22 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate