Zoznam 
Zápisnica
XML 183kPDF 305kWORD 80k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Zloženie politických skupín
 4.Oznámenie výsledkov hlasovania
 5.Pracovné práva v Bangladéši (rozprava)
 6.Prvé hlasovanie
 7.Pracovné práva v Bangladéši (pokračovanie rozpravy)
 8.Trvalé zvyšovanie cien surovín a stavebného materiálu v Európe (rozprava)
 9.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  9.1.Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
  9.2.Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
  9.3.Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Druhé hlasovanie
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (rozprava)
 16.Dôstojné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania v sektore letectva - Dosah krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na odvetvie letectva (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Oznámenie výsledkov hlasovania
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 23.Petície
 24.Predloženie dokumentov
 25.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 26.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 27.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 28.Termíny nasledujúcich rokovaní
 29.Skončenie rokovania
 30.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúci oznámil, že predseda Parlamentu na základe odporúčania poradného výboru pre správanie poslancov rozhodol udeliť sankciu Janovi Zahradilovi za nedodržiavanie oznamovacích povinností uvedených v článku 4 ods. 2 písm. g) kódexu správania, ktorý sa vykladá so zreteľom na článok 1 písm. a) kódexu správania spolu s článkom 35 ods. 4 rokovacieho poriadku. Sankciou je pokarhanie.

Toto rozhodnutie bolo oznámené príslušnému poslancovi 7. júla 2021.

V súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku môže Jan Zahradil podať Predsedníctvu do dvoch týždňov od oznámenia sankcie vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.


3. Zloženie politických skupín

Luisa Regimenti už nepatrí medzi nezaradených poslancov a stala sa členkou skupiny PPE s účinnosťou od 8. júla 2021.


4. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Európska agentúra pre lieky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0351)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0352)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)

Nový EVP pre výskum a inovácie
Návrh uznesenia B9-0370/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0353)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 36)

Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie
Správa o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie [2021/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0348)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ)
Návrh uznesenia B9-0371/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0349)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru
Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2019/2196(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0350)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 33).

Vystúpenia:

- Maria Arena so žiadosťou o zmenu názvu uznesenia o globálnom sankčnom režime EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ) (B9-0371/2021) (predsedajúci odpovedal, že žiadosť sa postúpi príslušným útvarom a predsedovi Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (spoluspravodajkyňa) so žiadosťou, aby táto otázka bola postúpená gestorskému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021).


5. Pracovné práva v Bangladéši (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovné práva v Bangladéši (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Svenja Hahn v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Helmut Scholz, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki a Leila Chaibi.

(pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice zo dňa 8.7.2021)


6. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 a B9-0399/2021 a ktorý predkladá Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere a Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Emma Wiesner, v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan a Charlie Weimers, v mene skupiny ECR, Marisa Matias, v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo a Marco Campomenosi, o prípade Ahmadrezu Džalálího v Iráne(2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 a B9-0391/2021 a ktorý predkladá Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu a Salima Yenbou, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o Hong Kongu, najmä prípade Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 a B9-0398/2021 a ktorý predkladá Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Marc Tarabella, v mene skupiny S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Karin Karlsbro, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o treste smrti v Saudskej Arábii, najmä prípadoch Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca
Správa o preskúmaní makroekonomického legislatívneho rámca v záujme lepšieho vplyvu na reálnu ekonomiku Európy a zvýšenej transparentnosti rozhodovania a demokratickej zodpovednosti [2020/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situácia v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 a B9-0405/2021 a ktorý predkladá Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White a Isabel Wiseler Lima, v mene skupiny PPE, Javi López a Pedro Marques, v mene skupiny S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans a María Soraya Rodríguez Ramos, v mene skupiny Renew, Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo a Nikolaj Villumsen, o situácii v Nikarague (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP)
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 a B9-0411/2021 a ktorý predkladá Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor a Željana Zovko, v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou a Manu Pineda, v mene skupiny The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić a Fabio Massimo Castaldo, o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP) (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana biodiverzity Južného oceánu
Návrh uznesenia B9-0369/2021;

Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
Návrh uznesenia B9-0412/2021.

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Európska agentúra pre lieky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Nový EVP pre výskum a inovácie
Návrh uznesenia B9-0370/2021.

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h (bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021).

Vystúpenia:

Nicolás González Casares, pred začatím prvého hlasovania, so žiadosťou, aby bola táto otázka predložená gestorskému výboru, v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku:

- Európska agentúra pre lieky [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021).


7. Pracovné práva v Bangladéši (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie Komisie: Pracovné práva v Bangladéši (2021/2756(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 5 zápisnice zo dňa 8.7.2021)

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah a Miguel Urbán Crespo.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


8. Trvalé zvyšovanie cien surovín a stavebného materiálu v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Trvalé zvyšovanie cien surovín a stavebného materiálu v Európe (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pascal Arimont v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, Nicola Danti v mene skupiny Renew, Henrike Hahn v mene skupiny Verts/ALE a Marco Campomenosi v mene skupiny ID.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.


9. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 25 zápisnice zo dňa 7.7.2021.)


9.1. Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne

Návrhy uznesenia B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 a B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias a Dominique Bilde uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Javier Zarzalejos v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Jakop G. Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki a Evin Incir.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


9.2. Hong Kong, najmä prípad Apple Daily

Návrhy uznesenia B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 a B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga a Manu Pineda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: François-Xavier Bellamy v mene skupiny PPE a Maria Arena v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen, v mene skupiny The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne a Dita Charanzová (predsedajúci reagoval na poznámky, ktoré uviedol Bert-Jan Ruissen počas svojho vystúpenia).

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).


9.3. Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho

Návrhy uznesenia B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 a B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki a Miguel Urbán Crespo uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Elżbieta Kruk v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel, v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir a Pierfrancesco Majorino.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.37 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00 h.


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0382/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0355)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 38)

Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0385/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0356)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 39)

Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0392/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0357)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 40)

Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca
Správa o preskúmaní makroekonomického legislatívneho rámca v záujme lepšieho vplyvu na reálnu ekonomiku Európy a zvýšenej transparentnosti rozhodovania a demokratickej zodpovednosti [2020/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0358)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 41)

Situácia v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0400/2021/REV

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0359)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 42)

Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0406/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0360)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 43)

Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana biodiverzity Južného oceánu
Návrh uznesenia B9-0369/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0361)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 44)

Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
Návrh uznesenia B9-0412/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0362)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 45)

Európska agentúra pre lieky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0351)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (665 za, 20 proti, 11 sa zdržali)

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0352)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (603 za, 90 proti, 3 sa zdržali)

Nový EVP pre výskum a inovácie
Návrh uznesenia B9-0370/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0353)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 36)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.04 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.47 h.


13. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Počet členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru
Návrh rozhodnutia predložený v súlade s článkami 207 a 208 rokovacieho poriadku Konferenciou predsedov, o počte členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0382/2021;

Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0385/2021;

Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0392/2021;

Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca
Správa o preskúmaní makroekonomického legislatívneho rámca v záujme lepšieho vplyvu na reálnu ekonomiku Európy a zvýšenej transparentnosti rozhodovania a demokratickej zodpovednosti [2020/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Situácia v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0400/2021/REV;

Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0406/2021;

Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana biodiverzity Južného oceánu
Návrh uznesenia B9-0369/2021;

Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
Návrh uznesenia B9-0412/2021.

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 16.30 h (bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.49 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.36 h.


15. Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michal Wiezik v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Katalin Cseh v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Annika Bruna v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp, v mene skupiny The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro a Caroline Roose.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


16. Dôstojné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania v sektore letectva - Dosah krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na odvetvie letectva (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000049/2021, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri a Sandra Pereira, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Dôstojné pracovné podmienky a podmienky zamestnania v letectve (B9-0030/2021)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000033/2021, ktorú položila Karima Delli, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová a Karima Delli rozvinuli otázky.

Adina-Ioana Vălean (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Cláudia Monteiro de Aguiar v mene skupiny PPE, Johan Danielsson v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Sandra Pereira, v mene skupiny The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar a Agnes Jongerius.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 16.18 h.)


17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.30 h.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúci oznámil, že predseda Parlamentu dostal od skupiny PPE toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie skupín a delegácií:

výbor ENVI: Luisa Regimenti namiesto Marie Spyrakiovej

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


19. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Počet členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru
Návrh rozhodnutia B9-0414/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0354)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 37)

Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0382/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0355)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 38)

(Návrh uznesenia B9-0381/2021 sa stal bezpredmetným.)

Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0385/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0356)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 39)

(Návrh uznesenia B9-0384/2021 sa stal bezpredmetným.)

Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0392/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0357)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 40)

Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca
Správa o preskúmaní makroekonomického legislatívneho rámca v záujme lepšieho vplyvu na reálnu ekonomiku Európy a zvýšenej transparentnosti rozhodovania a demokratickej zodpovednosti [2020/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0358)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 41)

Situácia v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0400/2021/REV

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0359)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 42)

(Návrh uznesenia B9-0402/2021 sa stal bezpredmetným.)

Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0406/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0360)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 43)

(Návrh uznesenia B9-0408/2021 sa stal bezpredmetným.)

Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana biodiverzity Južného oceánu
Návrh uznesenia B9-0369/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0361)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 44)

Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
Návrh uznesenia B9-0412/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0362)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 45)


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


21. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


22. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 na účely pridania termooxidačných materiálov a derivátov ako kategórie komponentných materiálov v EÚ produktoch na hnojenie (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2021

predložené gestorskému výboru: IMCO,

stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237, pokiaľ ide o povinnosť vývoznej licencie na ryžu (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o vymedzenie zmienok názvov liehovín podľa právnych predpisov alebo zemepisných označení liehovín a ich používanie pri popise, prezentácii a označovaní liehovín iných ako liehoviny, na ktoré odkazuje zmienka (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/161, pokiaľ ide o hodnotenie oznámení zasielaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Komisii a zaradenie cicatrizantov s ATC kódom D03AX a liekovej formy mušie larvy do zoznamu liekov, ktoré nesmú byť vybavené bezpečnostnými prvkami (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júla 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 4 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2021

predložené gestorskému výboru: ECON, ENVI


23. Petície

Petície č. 0601-21 až 0710-21 boli dňa 8. júla 2021 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 8. júla 2021 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


24. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, JURI, LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spotrebiteľských úveroch (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013, pokiaľ ide o obmedzenia prístupu do vôd Únie (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov a vlastných zdrojov založených na DPH a HND (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Návrh uznesenia o starnúcom hospodárstve (B9-0364/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky a Bernhard Zimniok. Návrh uznesenia o digitálnom COVID preukaze EÚ (B9-0367/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


25. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1. júla 2021)

LIBE

- Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe (2021/2103(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

výbor AFET

- Plán ESVČ v oblasti zmeny klímy a obrany (2021/2102(INI))

výbor REGI

- Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej prepojenosti IKT (2021/2101(INI))

- Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia (2021/2100(INI))

výbor PETI

- Správa o občianstve EÚ za rok 2020 – Posilnenie postavenia občanov a ochrana ich práv (2021/2099(INI))

výbor EMPL

- Duševné zdravie v digitálnom svete práce (2021/2098(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Európsky rámec pre zrážkovú daň (2021/2097(INI))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10. júna 2021)

výbor FEMM

- Dosiahnutie hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (2021/2080(INI))

výbor REGI

- Ostrovy a politka súdržnosti: súčasná situácia a budúce výzvy (2021/2079(INI))
(stanovisko: AGRI)


26. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Zmena smernice 2013/34/EÚ, smernice 2004/109/ES, smernice 2006/43/ES a nariadenia (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 5., 6. a 7. júla 2021 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


28. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. septembra 2021. do 16. septembra 2021.


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.33 h.


30. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ospravedlnení:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia