Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 13 september 2021 - Straatsburg

14. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2021 (PE 696.160/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij een verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement) heeft ontvangen met betrekking tot het volgende wetgevingsdossier:

- Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 – 2021/0228(COD)).

Dit verzoek zal in stemming worden gebracht tijdens de stemming van vandaag.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor op de definitieve ontwerpagenda:

Dinsdag

De termijnen voor de indiening van de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Afghanistan (punt 81 van de definitieve ontwerpagenda) en de situatie in Libanon (punt 82 van de definitieve ontwerpagenda) worden als volgt verlengd:

- ontwerpresoluties: dinsdag 14 september 2021, 19.00 uur;

- amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 15 september 2021, 10.00 uur;

- amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 15 september 2021, 11.00 uur;

- Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om afzonderlijke stemmingen: woensdag 15 september 2021, 19.00 uur.

De stemmingen worden over de verschillende stemronden gespreid op basis van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om aparte stemming en om stemming in onderdelen. De informatie met betrekking tot de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemronden is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Kuhs en Sylvia Limmer over de invoering van de gezondheidspas in het Parlement (de Voorzitter wijst erop dat over deze kwestie is gediscussieerd door het Bureau, het interne orgaan dat op dit vlak bevoegd is).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid