Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0322(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0247/2021

Разисквания :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Гласувания :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Обяснение на вота
PV 04/10/2022 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Протокол
XML 6k
Понеделник, 13 септември 2021 г. - Страсбург

15. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I - Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (в качеството на заместник на докладчика Joanna Kopcińska) и Véronique Trillet-Lenoir представиха докладите.

Изказа се Stella Kyriakides (член на Комисията).

Изказаха се Rasmus Andresen (докладчик по становището на комисията IMCO), Esther de Lange, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ID, Adam Bielan, от името на групата ECR, João Pimenta Lopes, от името на групата The Left, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Радан Кънев, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López и Pernille Weiss.

(Продължение на разискването: точка 17 от протокола от 13.9.2021 г.)

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност