Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0322(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0247/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2022 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Οι Margarita de la Pisa Carrión (η οποία αναπληρώνει την εισηγήτρια Joanna Kopcińska) και Véronique Trillet-Lenoir παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rasmus Andresen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López και Pernille Weiss.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου