Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

16. Ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει στην ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με:

Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: παράταση διάρκειας ισχύος για ορισμένα είδη ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί του εξής αιτήματος για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - επιτροπή TRAN.

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt
Έκθεση σχετικά με το αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Μια πρώτη ψηφοφορία είχε πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019

Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 227, παράγραφος 2 του Κανονισμού, από την Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 9.00 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου