Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Αίτημα για άρση της ασυλίας
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 10.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)
 16.Ψηφοφορία
 17.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (συζήτηση)
 19.Αλιείς για το μέλλον (σύντομη παρουσίαση)
 20.Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 21.Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 22.Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (σύντομη παρουσίαση)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (148 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (148 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (88 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb) Κατάσταση παρόντων (88 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (237 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (114 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου