Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 235kPDF 319kWORD 92k
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Αίτημα για άρση της ασυλίας
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 10.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)
 16.Ψηφοφορία
 17.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (συζήτηση)
 19.Αλιείς για το μέλλον (σύντομη παρουσίαση)
 20.Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 21.Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 22.Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (σύντομη παρουσίαση)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Ιουλίου 2021 εγκρίνονται.


4. Αίτημα για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτημα για άρση της ασυλίας του Εμμανουήλ Φράγκου προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Lucia Vuolo δεν ανήκει πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα PPE από τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE, ID και ECR τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

- επιτροπή AFET: ο Andrzej Halicki δεν είναι πια μέλος

- επιτροπή INTA: η Maxette Pirbakas δεν είναι πια μέλος

- επιτροπή ECON: ο Fulvio Martusciello δεν είναι πια μέλος

- επιτροπή EMPL: ο Lukas Mandl δεν είναι πια μέλος

- επιτροπή ENVI: η Annalisa Tardino δεν είναι πια μέλος

- επιτροπή ITRE: ο Massimiliano Salini δεν είναι πια μέλος

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο: Ladislav Ilčić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Ladislav Ilčić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Lars Patrick Berg αντί Cristian Terheş

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική: Cristian Terheş αντί Ryszard Antoni Legutko

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο: Luisa Regimenti

- Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Giuseppe Milazzo

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


7. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) - Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 14 Σεπτεμβρίου 2021.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις των επιτροπών ECON και ITRE να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, με βάση τις εξής εκθέσεις:

- επιτροπή ECON: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD)) – Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)·

- επιτροπή ITRE: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD)) – Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A9-0248/2021)·

- επιτροπή ITRE: πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)) – Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της επομένης, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 της Διάσκεψης των Προέδρων, αποφάσισε, απο κοινού με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος της Ολομέλειας στις 27 Ιανουαρίου 2022, προς τιμήν της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Η εν λόγω σύνοδος της Ολομέλειας θα διοργανώνεται κάθε χρόνο με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Το προσωρινό επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για το 2022 θα διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη, στο διάστημα που μεσόλαβησε από τη διακοπή της συνεδρίασης την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, στην υπογραφή των εξής πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών (00055/2021/LEX - C9-0317/2021 - 2021/0039(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (00036/2021/LEX - C9-0316/2021 - 2020/0095(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) (00034/2021/LEX - C9-0315/2021 - 2020/0145(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (00038/2021/LEX - C9-0313/2021 - 2020/0259(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (00033/2021/LEX - C9-0312/2021 - 2020/0100(COD)).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στην υπογραφή της εξής πράξης που θα έχει εγκριθεί βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (00067/2021/LEX - C9-0355/2021 - 2018/0247(COD)).

Παρεμβαίνει η Clara Aguilera σχετικά με την δασοπυρκαγιά της Sierra Bermeja στην Ανδαλουσία, η οποία έγινε αιτία να χάσει τη ζωή του ένας πυροσβέστης και να εκκενώσουν την περιοχή εκατοντάδες άνθρωποι. Η ομιλήτρια εκφράζει τη λύπη της για τις απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό (ο Πρόεδρος συμμερίζεται τα λεγόμενά της).


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

INTA, ENVI, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα (COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2222 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή υποδομή που συνδέει την Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 (COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά τη συμβολή των αεροπορικών μεταφορών στον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας και για την κατάλληλη εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου (COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της επανεξέτασης (COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης (COM(2021)0556 - C9-0322/2021 - 2021/0197(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ως προς την κοινοποίηση αντιστάθμισης όσον αφορά παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με έδρα στην Ένωση (COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030 (COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ (COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου (COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση (αναδιατύπωση) (COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, JURI (άρθρο 110 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, REGI

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές (COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τζαμάικας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Πακιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Βολιβίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τυνησίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης (COM(2021)0429 - C9-0338/2021 - 2021/0244(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ECON

- Διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του διοικητικού συμβουλίου της EFSA για το 2021 (10837/2021 - C9-0343/2021 - 2021/0801(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τη διατήρηση του τόνου νοτίου ημισφαιρίου (COM(2021)0424 - C9-0344/2021 - 2021/0242(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (αναδιατύπωση) (COM(2021)0434 - C9-0345/2021 - 2021/0248(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

JURI (άρθρο 110 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης για τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (κωδικοποίηση) (COM(2021)0483 - C9-0347/2021 - 2021/0275(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Θέση του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2021 (10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI, PECH

- Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 (COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία (COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους (COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022: Θέση του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2021 (11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών» (2021/2014(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Έλενα Κουντουρά (A9-0211/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά την αρμοδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να ενεργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (COM(2020)0577 - C9-0300/2020 - 2020/0264(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A9-0217/2021)

- Έκθεση σχετικά με την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αποτίμηση και επόμενα βήματα (2019/2178(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

- Έκθεση με θέμα «αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες» (2019/2161(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

- Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (2021/2015(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

- Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις (2020/2016(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ (2020/2256(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2021/0037M(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt (2021/2030(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

- Έκθεση με θέμα «Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης» (2020/2120(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2021)0089 - C9-0083/2021 - 2021/0049(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

- Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (2020/2276(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας) (08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (2020/2258(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (2021/2035(INL)) - επιτροπή LIBE - επιτροπή FEMM - Εισηγήτριες: Malin Björk και Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2021/2038(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

- Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας (2021/2037(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά (2019/2166(INI)) - επιτροπή JURI - επιτροπή FEMM - Εισηγήτριες: Luisa Regimenti και Έλενα Κουντουρά (A9-0254/2021)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (2020/2045(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή DEVE - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

- Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 (2020/2122(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

- Έκθεση σχετικά με δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (2019/2186(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030 (2020/2274(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2021/2042(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ (2020/2133(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Daniel Freund (A9-0260/2021)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

- O-000043/2021 που κατέθεσαν ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της επιτροπής DEVE, και ο Norbert Lins, εξ ονόματος της επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (B9-0031/2021)·

- O-000044/2021 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska και Leila Chaibi, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Aντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (B9-0032/2021)·

- O-000046/2021 που κατέθεσε η Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (B9-0033/2021)·

- O-000057/2021 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (B9-0034/2021)·

- O-000059/2021 που κατέθεσε ο Younous Omarjee, εξ ονόματος της επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Οι φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021 (B9-0035/2021).


13. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Δεκεμβρίου 2020 και Μαΐου 2021 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


14. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου 2021 (PE 696.160/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι έλαβε αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού) σε σχέση με τον εξής νομοθετικό φάκελο:

- Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 – 2021/0228(COD)).

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σημερινή ώρα των ψηφοφοριών.

Ο Πρόεδρος, κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει την εξής τροποποίηση στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Τρίτη

Οι προθεσμίες κατάθεσης σε σχέση με τις δηλώσεις στις οποίες θα προβεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (σημείο 81 του PDOJ) και σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο (σημείο 82 του PDOJ) παρατείνονται ως εξής:

- προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 19.00·

- τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10.00·

- τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00·

- αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 19.00.

Οι ψηφοφορίες θα κατανεμηθούν στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών ανάλογα με τον αριθμό των τροπολογιών και τον αριθμό των αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των ψηφοφοριών στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου στο τμήμα «Πληροφορίες και έγγραφα προτεραιότητας».

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Kuhs και Sylvia Limmer σχετικά με την εφαρμογή του υγειονομικού διαβατηρίου στο Κοινοβούλιο (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι συζήτηση επί του θέματος θα διεξαχθεί στο Προεδρείο που είναι το εσωτερικό αρμόδιο όργανο).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος


15. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Οι Margarita de la Pisa Carrión (η οποία αναπληρώνει την εισηγήτρια Joanna Kopcińska) και Véronique Trillet-Lenoir παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rasmus Andresen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López και Pernille Weiss.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2021)


16. Ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με:

Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: παράταση διάρκειας ισχύος για ορισμένα είδη ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί του εξής αιτήματος για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - επιτροπή TRAN.

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt
Έκθεση σχετικά με το αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Μια πρώτη ψηφοφορία είχε πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019

Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 227, παράγραφος 2 του Κανονισμού, από την Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 9.00 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021).


17. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2021)

Παρεμβαίνουν οι Nicolás González Casares, Tomislav Sokol, Alessandra Moretti, Liudas Mažylis, Ivo Hristov και Λουκάς Φουρλάς.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021 (τροπολογίες)· σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).


18. Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση με θέμα τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, καθώς και τις νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη [2019/2186(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Η Sylvie Brunet παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν η Marianne Vind (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Radan Kanev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisabetta Gualmini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Dragoş Pîslaru, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kim Van Sparrentak, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Leila Chaibi, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Mounir Satouri, Stefania Zambelli, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Marc Angel, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Eugenia Rodríguez Palop, Ádám Kósa, Dennis Radtke, Estrella Durá Ferrandis, Véronique Trillet-Lenoir, Tilly Metz, Dominique Bilde, José Gusmão, Λουκάς Φουρλάς, Milan Brglez, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Anne Sander, Gabriele Bischoff, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Krzysztof Hetman, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Sunčana Glavak, Lina Gálvez Muñoz, Alex Agius Saliba και Johan Danielsson.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).


19. Αλιείς για το μέλλον (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τους Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες [2019/2161(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Ο Manuel Pizarro προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).


20. Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη [2021/2015(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Η Caroline Nagtegaal προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021


21. Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης» [2020/2120(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Ο Stéphane Bijoux προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021


22. Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό [2020/2276(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Ο Younous Omarjee προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021


23. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


24. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 696.160/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.08.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Κόκκαλης Πέτρος, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου