Index 
Jegyzőkönyv
XML 205kPDF 304kWORD 83k
2021. szeptember 13., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülésnapok jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)
 9.Ülésnaptár
 10.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 14.Ügyrend
 15.Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I – Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (vita)
 16.Szavazás
 17.Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I – Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (a vita folytatása)
 18.A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák (vita)
 19.A jövő nemzedék halászai (rövid ismertetés)
 20.Az időtálló európai belvízi közlekedés felé (rövid ismertetés)
 21.Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé (rövid ismertetés)
 22.Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése (rövid ismertetés)
 23.A szavazáshoz fűzött indokolások
 24.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2021. július 8-án/-én (csütörtök) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az előző ülésnapok jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2021. július 5-i, 6-i, 7-i és 8-i ülésnapok jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Emmanouil Fragkos mentelmi jogának felfüggesztését, hogy büntetőeljárást folytathassanak le ellene.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Lucia Vuolo többé nem független képviselő, 2021. szeptember 10-i időponttól kezdődően a(z) PPE képviselőcsoport tagja.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) PPE, ID és ECR képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

- AFET bizottság: Andrzej Halicki nem tag többé

- INTA bizottság: Maxette Pirbakas nem tag többé

- ECON bizottság: Fulvio Martusciello nem tag többé

- EMPL bizottság: Lukas Mandl nem tag többé

- ENVI bizottság: Annalisa Tardino nem tag többé

- ITRE bizottság: Massimiliano Salini nem tag többé

- A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ladislav Ilčić

- A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ladislav Ilčić

- Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Cristian Terheş helyett Lars Patrick Berg

- A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ryszard Antoni Legutko helyett Cristian Terheş

- A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Luisa Regimenti

- Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Giuseppe Milazzo

A határozatok a mai naptól hatályosak.


7. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontot, a Tanácsot az álláspont elfogadásához vezető indokolást és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által 2021. szeptember 7-én elfogadott szöveg (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, azaz 2021. szeptember 14.


8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 71. cikkének megfelelően bejelenti a(z) ECON és a(z) ITRE határozatait, hogy az alábbi jelentéseket alapul véve intézményközi tárgyalásokat kezdenek:

- ECON bizottság: a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti renszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD)) – Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021);

- ITRE bizottság: az európai adatkormányzásról (Adatkormányzási rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD)) – Előadó: Angelika Niebler (A9-0248/2021);

- ITRE bizottság: az Uniónak a több tagállam által együttesen indított európai meteorológiai partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)) – Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021).

Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, azaz 2021. szeptember 14-én, kedden éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy szavazzanak a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokról.


9. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy 2021. szeptember 9-i ülésén az Elnökök Értekezlete a képviselőcsoportok elnökeivel közösen úgy határozott, hogy 2022. január 27-én rendkívüli plenáris ülésre kerül sor, hogy megemlékezzenek a holokauszt áldozatairól.

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából minden évben meg fogják szervezni ezt a rendkívüli ülést.

A 2022. évi felülvizsgált ideiglenes naptár elérhető lesz a Parlament honlapján.


10. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen az ülésszak 2021. július 8-i, csütörtöki megszakítása óta a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadott alábbi aktusokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országok által kiállított bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (00055/2021/LEX - C9-0317/2021 - 2021/0039(COD));

- Az európai parlament és a tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2019/833 rendelet módosításáról (00036/2021/LEX - C9-0316/2021 - 2020/0095(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről (kodifikált szöveg) (00034/2021/LEX - C9-0315/2021 - 2020/0145(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2002/58/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről (00038/2021/LEX - C9-0313/2021 - 2020/0259(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről (00033/2021/LEX - C9-0312/2021 - 2020/0100(COD)).

Az elnök közli, hogy 2021. szeptember 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott alábbi aktust fogja aláírni:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról (00067/2021/LEX - C9-0355/2021 - 2018/0247(COD)).

Felszólal: Clara Aguilera az andalúziai Sierra Bermejában pusztító erdőtűzről, amely egy tűzoltó halálát és több száz ember evakuálását okozta. A felszólaló sajnálatát fejezi ki az emberi veszteség és az anyagi kár miatt (az elnök egyetért az elhangzottakkal).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

INTA, ENVI, ITRE, JURI

- Javaslat az európai zöldkötvényekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ENVI

- Javaslat az (EU) 2020/2222 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúra tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, TRAN

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása tekintetében történő módosításáról és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

TRAN

- Javaslat az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat klímasemlegességének 2035-ig történő közös megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az (EU) 2018/1999 rendeletnek az ellenőrzés, a jelentéstétel, az előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI

- Javaslat a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Javaslat az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0556 - C9-0322/2021 - 2021/0197(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, TRAN

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

TRAN

- Javaslat a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM

- Javaslat az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE

- Javaslat az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

IMCO

- Javaslat a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO

- Javaslat az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat az energiahatékonyságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, JURI (az eljárási szabályzat 110. cikke)

- Javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, ITRE, REGI

- Javaslat a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, ITRE

- Javaslat a megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, ITRE

- Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Jamaicának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Pakisztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Bolíviának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Tunéziának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való hozzáférése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0429 - C9-0338/2021 - 2021/0244(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ECON

- Az EFSA igazgatótanácsának 2021. évi kinevezéséről folytatott konzultáció (10837/2021 - C9-0343/2021 - 2021/0801(NLE))

utalva

illetékes:

ENVI

- Javaslat a déli kékúszójú tonhalra vonatkozó állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések megállapításáról szóló Európai Parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0424 - C9-0344/2021 - 2021/0242(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2021)0434 - C9-0345/2021 - 2021/0248(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

JURI (az eljárási szabályzat 110. cikke)

- Javaslat az (EU) 2018/1091 rendeletnek a 2021–2027-es pénzügyi keretből az integrált mezőgazdasági statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD))

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

BUDG

- Javaslat a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) (COM(2021)0483 - C9-0347/2021 - 2021/0275(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

- A 2021. évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. költségvetésmódosítási tervezet: A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék – a Tanács álláspontja (2021. július 19.) (10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI, PECH

- Javaslat a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG

- Javaslat a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszer területét szabályozó rendelkezéseinek a Ciprusi Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS))

utalva

illetékes:

REGI

- Az Európai Unió általános költségvetési tervezete a 2022. évi pénzügyi évre: A Tanács 2021. szeptember 6-i álláspontja (11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretről – Ajánlások a zéró-elképzelés felé vezető következő lépésekről (2021/2014(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

- ***I Jelentés az (EU) 2018/1139 rendeletnek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként való működésre vonatkozó képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0577 - C9-0300/2020 - 2020/0264(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bogusław Liberadzki (A9-0217/2021)

- Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések (2019/2178(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

- Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben (2019/2161(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

- Jelentés az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről (2021/2015(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

- Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben (2020/2016(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

- Jelentés az Unió kibervédelmi képességeinek állapotáról (2020/2256(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Urmas Paet (A9-0234/2021)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (2021/0037M(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

- ***I Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

- ***I Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

- Jelentés a Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2021/2030(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

- ***I Jelentés a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

- Jelentés Szorosabb partnerség az EU legkülső régióival (2020/2120(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

- ***I Jelentés az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0089 - C9-0083/2021 - 2021/0049(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

- Jelentés az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítéséről (2020/2276(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

- * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (a Grönlandra is kiterjedő tengerentúli társulásról szóló határozat) szóló tanácsi határozat tervezetéről (08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

- Jelentés a káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós politika reformjáról (beleértve a magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját) (2020/2258(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

- ***I Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- ***I Jelentés az európai adatkormányzásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Adatkormányzási rendelet) irányuló javaslatról (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapításáról (2021/2035(INL)) - LIBE bizottság - FEMM bizottság - Előadók: Malin Björk és Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Jelentés az EU és az USA közötti kapcsolatok jövőjéről (2021/2038(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tonino Picula (A9-0250/2021)

- *** Ajánlás Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

- Jelentés az új EU–Kína stratégiáról (2021/2037(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

- ***I Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról (2019/2166(INI)) - JURI bizottság - FEMM bizottság - Előadók: Luisa Regimenti és Elena Kountoura (A9-0254/2021)

- Jelentés az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentésről (2020/2045(INI)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - BUDG bizottság - Előadók: Milan Zver, György Hölvényi és Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

- Jelentés a bankunióról – 2020. évi éves jelentés (2020/2122(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

- Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról (2019/2186(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

- Jelentés az Unió fejlesztési politikájának a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend kontextusába illeszkedő szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésének kezelésében a fejlődő országokban (2020/2274(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok irányára vonatkozó ajánlásáról (2021/2042(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Jelentés az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítéséről (2020/2133(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Daniel Freund (A9-0260/2021)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

- Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék) szóló tanácsi álláspontról (10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

- *** Ajánlás a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

- O-000043/2021, felteszi: Tomas Tobé, a DEVE bizottság nevében, és Norbert Lins, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU hozzájárulása a globális élelmiszerrendszerek átalakításához a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében (B9-0031/2021);

- O-000044/2021, felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska és Leila Chaibi, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19-világjárvány negatív társadalmi következményeinek visszafordítása (B9-0032/2021);

- O-000046/2021, felteszi: Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóság (B9-0033/2021);

- O-000057/2021, felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: amerikai szankciók és jogállamiság (B9-0034/2021);

- O-000059/2021, felteszi: Younous Omarjee, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Természeti katasztrófák 2021-ben (B9-0035/2021).


13. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2020. decemberi és a 2021. májusi ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


14. Ügyrend

Kiosztották a 2021. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 696.160/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök közli, hogy a következő téma kapcsán sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelmet kapott (az eljárási szabályzat 163. cikke):

- A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 – 2021/0228(COD)).

Erről a kérelemről a mai szavazás során fognak szavazni.

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a végleges napirendtervezet alábbi módosítását javasolja:

Kedd

A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által Az afganisztáni helyzetről (a PDOJ 81. pontja) és A libanoni helyzetről (a PDOJ 82. pontja) tett nyilatkozathoz kapcsolódó benyújtási határidők a következőképpen hosszabbodnak meg:

- állásfoglalásra irányuló indítványok: 2021. szeptember 14., kedd, 19 óra;

- módosítások az állásfoglalásra irányuló indítványokhoz és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2021. szeptember 15., szerda, 10 óra;

- módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: 2021. szeptember 15., szerda, 11 óra;

- külön szavazásokra és részenkénti szavazásokra irányuló kérelmek: 2021. szeptember 15., szerda, 19 óra.

A módosítások számának, valamint a részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek számának függvényében a szavazásokat különböző szavazási körökre osztják szét. A szavazások különböző szavazási körökre történő szétosztásával kapcsolatos információkat a Parlament honlapján a „Fontos információk és kiemelt dokumentumok” rovatban közzéteszik.

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal Joachim Kuhs és Sylvia Limmer a Parlamenten belül egy egészségügyi igazolvány bevezetésének kérdéséről (az elnök emlékeztet, hogy a kérdésben illetékes belső szerv, az Elnökség meg fogja vitatni a kérdést).

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök


15. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I – Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (vita)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (Joanna Kopcińska előadó helyett) és Véronique Trillet-Lenoir előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja).

Felszólal Rasmus Andresen (az IMCO bizottság véleményének előadója), Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heléne Fritzon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicolae Ştefănuță, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a The Left képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López és Pernille Weiss.

(A vita folytatása: 2021.9.13-i jegyzőkönyv, 17. pont )


16. Szavazás

A Parlament szavazást tart az alábbira vonatkozó ideiglenes megállapodásról:

A közösségi növényfajta-oltalmi jogok: az időtartam egyes fajták tekintetében történő meghosszabbítása ***I
Jelentés a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő időtartamának meghosszabbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi témára vonatkozó sürgősségi eljárás iránti kérelemről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN bizottság.

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

A Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Jelentés a Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2021/2030(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti társulás *
Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Egy első szavazásra került sor 2019. január 31-én (2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.8. pont );

Az LMBTIQ személyek jogai az Unióban
Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése értelmében Dolors Montserrat nyújtott be a PETI bizottság nevében, az LMBTIQ-személyek Unión belüli jogairól (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

A szavazás vége: 19.45.

Il est procédé au vote.

A szavazások eredményét holnap, 2021. szeptember 14-án/-én (kedd) 09.00-kor jelentik be (2021.9.14-i jegyzőkönyv, 2. pont ).


17. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I – Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (a vita folytatása)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(A vita kezdete: 2021.9.13-i jegyzőkönyv, 15. pont )

Felszólal Nicolás González Casares, Tomislav Sokol, Alessandra Moretti, Liudas Mažylis, Ivo Hristov és Loucas Fourlas.

Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 4. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás)


18. A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák (vita)

Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról [2019/2186(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Sylvie Brunet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Felszólal Marianne Vind (a TRAN bizottság véleményének előadója), Radan Kanev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisabetta Gualmini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Dragoş Pîslaru, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal Kim Van Sparrentak, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Leila Chaibi, a The Left képviselőcsoport nevében, Daniela Rondinelli, független, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Mounir Satouri, Stefania Zambelli, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Eugenia Rodríguez Palop, Ádám Kósa, Dennis Radtke, Estrella Durá Ferrandis, Véronique Trillet-Lenoir, Tilly Metz, Dominique Bilde, José Gusmão, Loucas Fourlas, Milan Brglez, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Anne Sander, Gabriele Bischoff, Konstantinos Arvanitis, Krzysztof Hetman, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Sunčana Glavak, Lina Gálvez Muñoz, Alex Agius Saliba és Johan Danielsson.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); 2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás)


19. A jövő nemzedék halászai (rövid ismertetés)

Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben [2019/2161(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Manuel Pizarro rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.15-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); 2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás)


20. Az időtálló európai belvízi közlekedés felé (rövid ismertetés)

Jelentés az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről [2021/2015(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Caroline Nagtegaal rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 6. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 11. pont .


21. Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé (rövid ismertetés)

Jelentés az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé tett lépésekről [2020/2120(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Stéphane Bijoux rövid ismertetést tart.

Felszólal: Elisa Ferreira (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 6. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 11. pont .


22. Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése (rövid ismertetés)

Jelentés az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítéséről [2020/2276(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Younous Omarjee rövid ismertetést tart.

Felszólal: Elisa Ferreira (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 6. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.9.14-i jegyzőkönyv, 11. pont .


23. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


24. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 696.160/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.08-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2022. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat