Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

3. Παρουσίαση της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρουσίαση της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC (2021/2875(RSP))

Οι Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mohammed Chahim, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paolo Borchia, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen και Josianne Cutajar.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Anže Logar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου