Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 14 september 2021 - Strasbourg

3. Framläggandet av 55 %-paketet efter offentliggörandet av IPCC-rapporten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framläggandet av 55 %-paketet efter offentliggörandet av IPCC-rapporten (2021/2875(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Mohammed Chahim för S&D-gruppen, Pascal Canfin för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Manon Aubry, för The Left-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen och Josianne Cutajar.

Talare: Frans Timmermans och Anže Logar.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 7 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy