Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург

6. Сесия на гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа
Доклад „Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа“ [2021/2015(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС
Доклад „Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ [2020/2120(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан
Доклад относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан [2020/2276(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 11 от протокола от 14.9.2021 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 13.01 ч.)

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност