Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

6. Ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη [2021/2015(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021).

Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
Έκθεση με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης» [2020/2120(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021).

Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό
Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό [2020/2276(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021).

Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.01.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου