Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg

6. Głosowanie
CRE

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie
Sprawozdanie „Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie” [2021/2015(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE
Sprawozdanie „W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE [2020/2120(INI)] – Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego
Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego [2020/2276(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 11 protokołu z dnia 14.9.2021 r.).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.01.)

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności