Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg

6. Hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe
Správa o smerovaní k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe [2021/2015(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ
Správa o posilnení partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi Únie [2020/2120(INI)] – Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
Správa o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h (bod 11 zápisnice zo dňa 14.9.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.01 h.)

Posledná úprava: 7. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia